Fundacja Przyjaciele Martynki

Giovanni Liotti: "Interpersonalny wymiar świadomości" - zapowiedź

By przybliżyć zainteresowanym, jakiej problematyki dotyczy, poniżej zamieszczamy Spis treści. Samą zaś książkę autor poświęcił pamięci Johna Bowlby'ego

 Spis treści

 Przedmowa                                                            

 1. Niedefiniowalna natura świadomości

 Ciągłość świadomości i związek świadomość – pamięć                                                                                            

Zmienność świadomości                                                   

Relacyjne aspekty świadomości                                             

Świadomość a odpowiedzialność                                                         

Świadomość a poczucie ja                                                            

Interpersonalny wymiar świadomości  

 2. Ewolucja relacji i narodziny świadomości

 Ewolucja różnych form relacji                         

Bricolage ewolucji  / Genom,  mózg i formy relacji  / Aktywność mózgu a wymiar relacyjny

 Reguły a reprezentacje relacji                                 

Systemy motywacyjne / Nieświadoma natura reguł i wartości ewolucjonistyczne / Emocje, relacje i świadome reprezentacje / To czego uczy nas imprinting

 Od nieświadomych reguł do świadomych reprezentacji                 

Nieświadome wersje mnogie i jednostkowa wersja świadoma  / Język, świadomość i SMI

 Ewolucja i funkcja świadomości ludzkiej                      

Interpersonalna perspektywa funkcji świadomości / Złożoność relacji a funkcja świadomości

 3. Mózg, relacje, świadomość

 Systemy motywacyjne w mózgu                                          

System eksploracji, potrzeby ciała, motywacje społeczne a motywacje epistemologiczne / System obrony i system agonistyczny rangi (pozycji społecznej) / Systemy, które mediują więzi uczuciowe: seksualność, opieka, przywiązanie, współpraca (kooperacja)

Neurony lustrzane                                                                      

Emocje, świadomość i schemat ciała                                  

Typy map mózgu niezbędnych dla świadomości               

 4. Filogeneza i ontogeneza świadomości wyższego rzędu  

 Charakterystyka poznawcza wyłącznie ludzka                       

Poznanie u naczelnych  / Charakterystyka poznawcza specyficznie ludzka

Ciągłość pomiędzy naturą a kulturą w świadomości ludzkiej                                                                                       

Imitacja, język i kultura  / Od ewolucjonistycznego przystosowania do świadomości wyższego rzędu

Świadomość i parytetowa współpraca                                       

Pewna hipoteza: wzbudzenie systemu motywacyjnego kooperacji jest u człowieka facylitowane / Inne możliwe konsekwencje facylitowanego wzbudzenia systemu kooperacji

Teoria Umysłu i metapoznanie                                    

Uwewnętrznione relacje a modele ja – z – innym                

 5. Świadomość w relacjach przywiązania                              

 Synchronizacja zmian w świadomości dziecka i tego kto się nim opiekuje                                                         

 Badania empiryczne wczesnego przywiązania                       

Strange Situation / Styl przywiązania zorganizowany i dezorganizacja przywiązania / Dezorganizacja przywiązania jako zaburzenie świadomości

Style opieki rodziców a styl przywiązania u dziecka                                                                   

Styl odpowiedzi rodziców formuje ekspresję przywiązania u dziecka

Dezorganizacja przywiązania jako zaburzenie świadomości                                                                         

Zmiany świadomości u rodziców dzieci z przywiązaniem zdezorganizowanym / Strach w relacjach przywiązania / Strach w relacji przywiązania a zmiany świadomości

Modele operacyjne ja i innego                                     

Modele operacyjne w stylach przywiązania A, B i C/ Modele operacyjne w przywiązaniu D

 6. Świadomość i reprezentacje ja

Wyjaśnienia teoretyczne odmiennych stanów świadomości w relacjach przywiązania                                              

Odmienne opisy teoretyczne jednego tematu / Kliniczna ilustracja pochodząca z badań nad przywiązaniem

Spójność modeli operacyjnych i problem samoświadomego ja                                                                             

Ja, świadomość i reprezentacje ja: trzy modele antropologiczne  

Reprezentacje ja a świadomość w [relacji] przywiązania          

Spójność modeli operacyjnych przywiązania a zgodność progresywnej organizacji poznania ja                                                                              

Ciągłość stylu przywiązania w trakcie rozwoju / Rozwój reprezentacji ja-z – innym zaczynając od pierwszych modeli operacyjnych / Opis osobistych doświadczeń przywiązania  / Adult Attachment Interview

Międzypokoleniowa transmisja reprezentacji przywiązania

 7. Świadomość i relacje w zaburzeniach dysocjacyjnych

 Porzucenie i renesans zainteresowania zaburzeniami dysocjacyjnymi        

Zaburzenia dysocjacyjne                                                              

Dysocjacyjne zaburzenia tożsamości  /Inne typy zaburzeń dysocjacyjnych

 Geneza zaburzeń dysocjacyjnych: aspekty indywidualne i interpersonalne 188

Trauma a relacje interpersonalne  / Trauma i dysocjacja: aspekt indywidualny/ relacja w genezie zaburzeń dysocjacyjnych

8. Jedność i samowystarczalność Ja: podwójna iluzja?

 Relacyjność, mnogość i nieciągłość Ja                 

Doświadczenie oddzielności i samowystarczalności Ja         

Autorefleksja ukazuje samowystarczalność Ja? / Sztuka i iluzoryczność samowystarczalności / Tożsamość zależy od relacji: eksperymentalna demonstracja

Doświadczenie jedności i ciągłości Ja                             

Ciało i język w genezie poczucia jedności Ja  /Jedność Ja jako wynik procesu epigenetycznego

Relatywizm, relacyjność, procesyjność poczucia jedności Ja                                                                         

 9. Ciągłość świadomości a jakość relacji

Rozległość (rozciągłość) i ciągłość świadomości w różnych interakcjach o wrodzonej bazie          230

Systemy przywiązania i opieki  / System agonistyczny i system seksualny / System parytetowej współpracy

Od pewnego przywiązania do parytetowej współpracy           

Aktywacja różnych SMI w relacji rodzic-dziecko  / Epigeneza systemów relacji

Zniekształcenia w komunikacji a zmiany świadomości         

Ja/Ty a Ja obiektywizujące / Porzucenie relacyjnej prawdy / Groźby opuszczenia, obarczanie winą i paradoksy  / Utrata syntonizacji (dostrojenia) w komunikacji

 10. Świadomość w relacji terapeutycznej                                

 Definicja porozumienia terapeutycznego                                  

Uzgodniony cel pracy terapeutycznej  / Niemożność uzgodnienia celu terapii i inne defekty porozumienia / Inne sposoby poszukiwania parytetowości w psychoterapii

Stopniowe formowanie się współpodzielania znaczeń          

Bilateralna narracja wydarzeń w psychoterapii / Internalizacja relacji terapeutycznej  

 

Bibliografia                                                                     

 

Wykaz nazwisk                                                               

Wykaz terminów

I taki cytat, jako wprowadzenie:

"Interpersonalny wymiar świadomości

 Jakikolwiek aspekt świadomości chciałoby się przeanalizować – jej związek z pamięcią, jej ciągłość lub nieciągłość, wyłączną przynależność jej działania jedynie „w głowie” jednostki, intencjonalność lub związek pomiędzy świadomością, samoświadomościa a językiem – ujawnia się wyraźnie, iż po to, by zrozumieć naturę i funkcję nie można pominąć relacji pomiędzy jednostką a jej środowiskiem. Samowystarczalność (jedynie pozorna) tego poczucia ja, które oparte jest na wewnętrznym monologu, to znaczy iluzoryczna samowystarczalność jawnej samoświadomości dorosłego człowieka, nie wyczerpuje rzeczywistości świadomości. Wiele teorii, które do tej pory zostały w niniejszej książce częściowo wymienione, twierdzi, że indywidualna świadomość nie jest samowystarczalna: relacja pomiędzy organizmem a środowiskiem stanowi jej aspekt, którego absolutnie nie można pominąć. Również teorie neurobiologiczne jak ta Edelmana i Damasio zdecydowanie uznają, iż świadomość nie jest cechą właściwą mózgu lecz raczej relacji pomiędzy mózgiem, ciałem i światem. Niemniej jednak rozważania nad tym szczególnym typem interakcji pomiędzy jednostką a światem, która stanowi relację społeczną pozostaje w cieniu w większej części naukowych teorii świadomości."