Fundacja Przyjaciele Martynki

Statut

STATUT
FUNDACJI PRZYJACIELE MARTYNKI

Tekst jednolity

 

I Postanowienia ogólne

§ 1

1. Fundacja Przyjaciele Martynki, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Hannę Michalską zwanego dalej fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Justynę Blandzi w kancelarii notarialnej w Poznaniu, ul. Mielżyńskiego 18/5, w dniu 17 maja 2012 r.  działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego statutu.
2. Fundacja nie jest związana z żadnym wyznaniem.

§ 2

Fundacja ma osobowość prawną.

§ 3

Siedzibą fundacji jest miejscowość Templewo, gm. Bledzew

§ 4

Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego.

§ 5

Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy 
w wybranych językach obcych.
Fundacja ma prawo posługiwać się logo.

II Cele i zasady działania Fundacji

§ 6


Celem Fundacji jest działanie na rzecz następujących zadań pożytku publicznego:

 1. wspierania rodzicielstwa, wszelkich form pieczy zastępczej i opieki nad dzieckiem;
 2. działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;
 3. pomocy społecznej, zwłaszcza wsparcia psychologicznego, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
 4. nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
 5. wypoczynku dzieci i młodzieży, zwłaszcza po ACE – niekorzystne doświadczenia dziecięce i po traumie prostej i kompleksowej;
 6. promocji i organizacji wolontariatu;
 7. ratownictwa i ochrony ludności;
 8. ochrony i promocji zdrowia, zwłaszcza psychicznego dzieci i młodzieży oraz ich opiekunów;
 9. działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym; przeciwdziałanie wszelkim formom wykluczenia społecznego, w szczególności dyskryminacji ze względu na płeć, wiek, światopogląd, status ekonomiczny, pochodzenie i orientację psychoseksualną;
 10. działalność wspomagająca, w tym działalność edukacyjna, szkoleniowa i informacyjna skierowana do rodzin biologicznych i nie biologicznych, opiekunów i wychowawców, dzieci i młodzieży, organizacji pozarządowych, przedstawicieli administracji państwowej 
i samorządowej oraz wszelkich innych podmiotów;
 11. przeciwdziałanie patologiom społecznym w tym problemom alkoholowym, narkotykowym, nikotynowym oraz agresji i przemocy w rodzinie, kazirodztwu, pedofilii i pornografii dziecięcej;
 12. działanie na rzecz aktywności społecznej oraz promowanie postaw demokratycznych 
i obywatelskich;
 13. rozwój poradnictwa, edukacji i informacji obywatelskiej.

§ 7


Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 

 1. Dyskusje, prelekcje, szkolenia na temat psychologicznych aspektów wspierania prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży w ich środowiskach rozwoju;
 2. Wspieranie kompetencji osób i podmiotów, które wchodzą w relacje 
z dzieckiem (rodzice biologiczni, rodzice zastępczy, rodzice adopcyjni, opiekunowie 
i kuratorzy, ośrodki interwencji kryzysowej, policja, biegli sądowi, lekarze, pracownicy ośrodków konsultacyjno – diagnostycznych, psychologowie i psychoterapeuci, ośrodki adopcyjne, pracownicy społeczni, nauczyciele, wychowawcy oraz grupy rówieśnicze);
 3. Ochronę praw dziecka do prawidłowego rozwoju w każdych warunkach poprzez uwrażliwianie w/w środowisk na uwarunkowania psychospołecznego rozwoju dzieci 
i młodzieży;
 4. Propagowanie postaw prorodzinnych poprzez szerzenie i utrwalanie pozytywnego nastawienia do przysposobienia poprzez działalność wydawniczą, informacyjną, informatyczną, działalność badawczą oraz szkoleniową;
 5. kształtowanie pozytywnego stosunku oraz postaw, przełamywanie uprzedzeń, stereotypów wobec znaczenia biologicznej oraz pozabiologicznej relacji dzieci i młodzieży ze znaczącymi dla nich dorosłymi oraz rówieśnikami;
 6. organizowanie działalności psychoedukacyjnej (szkoleń) dla profesjonalistów stykającymi się w swej pracy z rodzicielstwem adopcyjnym; wspieranie kompetencji opiekuńczych nad dzieckiem;
 7. skupianie wokół idei Fundacji przedstawicieli świata nauk społecznych, profesjonalistów  oraz organizacji pozarządowych w kraju i za granicą;
 8. prowadzenie wszelkiej działalności naukowej, badawczej; organizację szkoleń, seminariów i warsztatów;
 9. prowadzenie działalności publicystycznej, informacyjnej i wydawniczej, a także kampanii medialnych przy zastosowaniu różnych środków przekazu;
 10. organizację akcji i kampanii społecznych, zgromadzeń publicznych oraz wystaw 
i koncertów, spotkań, warsztatów, wykładów;
 11. materialne wsparcie osób fizycznych i prawnych;
 12. organizacja wymian międzynarodowych o charakterze integracyjnym i edukacyjnym;
 13. współpraca z administracją rządową i samorządową oraz organizacjami pozarządowymi, ze związkami zawodowymi oraz z ruchami obywatelskimi posiadającymi oraz nie posiadającymi osobowości prawnej;
 14. wspieranie inicjatyw ustawodawczych.

§ 8

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną 
z jej celami.

§9

Fundacja ma prawo prowadzić odpłatną  i nieodpłatną działalność statutową oraz działalność gospodarczą. Decyzję o prowadzeniu przez Fundację działalności gospodarczej podejmuje Zarząd Fundacji w drodze uchwały.

III Majątek i dochody Fundacji

§ 9

Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 1000,00 złotych (słownie tysiąc złotych) oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku jej działania.

§ 10

Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:

 1. dochodów z praw autorskich oraz praw pokrewnych,
 2. darowizn, spadków, zapisów,
 3. dotacji i subwencji oraz grantów,
 4. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
 5. dochodów z majątku Fundacji,
 6. dochodów z działalności gospodarczej.

§ 11

1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte 
na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów.
2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.
W przypadku powołania fundacji do dziedziczenia jej Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

IV Władze Fundacji

§ 12

1. Władzami fundacji są:
Zarząd Fundacji.

V Zarząd Fundacji

§ 13

Zarząd Fundacji składa się z od 1 do 3 osób powoływanych przez fundatora na 4 – letnią kadencję.
Jeżeli z upływem kadencji nowy skład osobowy Zarządu nie jest powołany, dotychczasowy    Zarząd pełni wszystkie funkcje do chwili objęcia ich przez nowy Zarząd. W razie zmian 
w składzie Zarządu w ciągu kadencji okres pełnienia funkcji przez nowo powołanych członków kończy się z upływem kadencji całego Zarządu.
Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.

Członkami pierwszego składu Zarządu są:
1. Hanna Michalska – Prezes Zarządu.
Zarząd może dokonać zmiany Prezesa Zarządu zwykłą większością głosów przy obecności przynajmniej dwóch trzecich członków Zarządu.
Członkostwo w Zarządzie ustaje w skutek śmierci, pisemnej rezygnacji z członkostwa 
lub odwołania przez fundatora.
Członkami Zarządu nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo 
z winy umyślnej.
Zarząd Fundacji w całości lub jego poszczególni członkowie mogą być odwołani przez fundatora przed upływem kadencji w drodze uchwały.

§ 14

 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
 1. uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,
 2. uchwalanie regulaminów,
 3. sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
 4. ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji,
 5. przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
 6. występowanie z wnioskiem w sprawie zmian statutu Fundacji, połączenia z inną Fundacją oraz likwidacja Fundacji,
 7. podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów.
 1. Posiedzenia Zarządu Fundacji odbywają się w miarę potrzeb nie rzadziej niż raz na kwartał.
 2. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów. W razie równej ilości głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu. Do ważności uchwał wymagana jest obecność na posiedzeniu 
lub uczestnictwo w głosowaniu pisemnym większości jego członków.
 3. Uchwały Zarządu mogą być podejmowane na jego posiedzeniach lub w formie głosowania pisemnego, o ile wszyscy członkowie Zarządu wyrażą zgodę na tę formę głosowania.
 4. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.
 5. Do zwoływania posiedzeń Zarządu uprawniony jest każdy członek Zarządu.
 6. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.
 7. Prezes Zarządu Fundacji oraz inni członkowie Zarządu mogą być zatrudnieni.
 8. Zarząd co roku, do dnia 30 maja, zobowiązany jest przedkładać fundatorowi roczne sprawozdanie z działalności Fundacji.

§ 15

 

 1. Zarząd Fundacji może powołać Radę Naukową Fundacji, jako swoje ciało doradcze, złożoną 
z osób skupionych wokół idei Fundacji.
 2. Rada Naukowa składa się z od 1 do 3 osób powoływanych przez fundatora na 4 – letnią kadencję tożsamą z kadencją Zarządu.
 3. Osoby powoływanie do Rady Naukowej powinny posiadać doświadczenie w dziedzinach związanych z realizacją celów statutowych Fundacji lub innych dziedzinach pomocnych 
w funkcjonowaniu Fundacji.
 4. Rada Naukowa współdziała z Zarządem w celu realizacji statutowych celów Fundacji i jej rozwoju.
 5. Rada Naukowa może wybrać ze swojego grona Przewodniczącego, który organizuje pracę Rady Naukowej i przewodniczy jej posiedzeniom, oraz Sekretarza.
 6. Posiedzenia Rady Naukowej odbywają się w miarę potrzeb.
 7. Posiedzenia Rady Naukowej zwołuje Zarząd Fundacji lub Przewodniczący Rady Naukowej, zawiadamiając o tym pisemnie pozostałych członków Rady Naukowej.
 8. W posiedzeniach Rady Naukowej mają prawo uczestniczyć z głosem doradczym członkowie Zarządu Fundacji.
 9. Członkom Rady Naukowej może przysługiwać zwrot uzasadnionych kosztów 
i wynagrodzenie na zasadach określonych w art. 20 pkt 6 lit. c ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
 10. Pierwszymi członkami Rady Naukowej Fundacji są:
 1. Dr Antonio D'Andrea
 2. Dr Marco Chistolini

VI Sposób Reprezentacji

§ 16

1.    Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa prezes Zarządu lub prezes Zarządu łącznie 
z członkiem Zarządu.

VII Zmiana Statutu

§ 17

Zmian w statucie Fundacji dokonuje fundator w drodze uchwały za zgodą Zarządu Fundacji. Zmiany statutu mogą dotyczyć celów, dla realizacji których Fundacja została ustanowiona 
i określonych w akcie założycielskim. W przypadku śmierci fundatora, powyższych zmian dokonuje Zarząd Fundacji.

VIII Połączenie z inną fundacją

§ 18

1.     Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
2.    Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

§ 19

W sprawach połączenia z inną Fundacją właściwy jest Zarząd, przy czym jego decyzje zapadają 
w drodze jednomyślnej uchwały i dla swej skuteczności wymagają zatwierdzenia przez fundatora. Zgoda ta nie jest wymagana w przypadku śmierci fundatora.

IX Likwidacja Fundacji

§ 20

1.    Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona 
lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2.    Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Zarząd fundacji.

§ 21

Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały, która w celu wywołania skutków prawnych wymaga zatwierdzenia przez fundatora. Zgoda ta nie jest wymagana 
w przypadku śmierci fundatora.

§ 22

Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Zarządu na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach.