Fundacja Przyjaciele Martynki

Ewolucja emocji i systemów motywacyjnych, G.Liotti, G.Fassone, F.Monticelli - książka, zapowiedź

Miło nam poinformować, że książka autorstwa: Liotti, Fassone, Monticeli, która we Włoszech ukazała się w lipcu 2017 r., w 2019 r. będzie dostępna po polsku. Książka powstała jako uzupełnienie książki o systemach motywacyjnych w rozmowie klinicznej.

Będziemy się starać, by publikacja tej jakże ważnej dla nas pozycji odbyła się do maja 2019 r.

Wszyscy, którzy chcą zrozumieć zaburzenia następujące po traumie rozwojowej i terapię PTSDc znajdą w tej książce wiele informacji na ten temat. 

Na stronie włoskiego wydawcy, Raffaello Cortina Editore opis książki jest następujący: "Centralnym argumentem książki jest zrozumienie roli emocji - rozumianych jako aspekty aktywności różnych systemów motywacyjnych wyselekcjonowanych przez biologiczną ewolucję - w życiu umysłowym [człowieka]. 

W książce mówi się o historii koncepcji teoretycznej motywacji, możliwości empirycznego badania tego, jakie są systemy motywacjyjne obdarzone ewolucjonistyczną bazą oraz ich liczby oraz o klinicznej użyteczności rozumienia emocji jako faz operacyjnych różnych systemów motywacyjnych. Zastosowanie kliniczne teorii odnosi sie do problematyki przenikającej różne szkoły psychoterapii: związku pomiędzy procesami umysłowymi świadomymi i nieświadomymi w genezie doświadczenia emocjonalnego, roli emocji i motywacji w relacyjności człowieka, wyjaśnienia destrukcyjnej agresywności międzyludzkiej, roli różnych systemów motywacyjnych w odpowiedzi na traume psychiczną, zaangażowania różnych sekwencji emocji w genezie zaburzeń psychopatologicznych, kliniczne sposoby analizy związku pomiędzy emocjami a poznaniem, centralności empatii i przymierza terapeutycznego.

Książka stanowi też zachętę do refleksji nad integracją psychoterapii".  

Spis treści

Autorzy 

Wprowadzenie (G.Liotti, G.Fassone, F.Monticelli)

Część pierwsza

TEORIA

Rozdział pierwszy

Badania nad motywacją w perspektywie ewolucjonistycznej: historia i bazowe koncepcje (G.Liotti, C.Ardovini)

Rozdział drugi

Koncepcje hierarchii, heterarchii i pendentywu w ewolucjonistycznych  badaniach motywacji (G.Liotti)

Rozdział trzeci

Destukcyjna agresja w relacjach międzyludzkich: perspektywa ewolucjonistyczna (G.Liotti, L.Pancheri, C.Iannucci, E.Costantini, R.Esposito, G.M.Pollani, E.Belfiore)

Rozdział czwarty

Teoria polimotywacyjna Lichtenberga: porównanie z ewolucjonistyczną teorią motywacji (A.Ivaldi)

Część druga

BADANIA

Rozdział piąty

Narzędzie do badań w psychoterapii oparte na ewolucjonistycznej teorii motywacji: narodziny metody AIMIT (G.Fassone)

Rozdział szósty

Ewolucja AIMIT: rozważania metodologiczne i aktualne propozycje (M.Brasini, G.Fassone, L.Tombolini, F.Scarcella)

Rozdział siódmy

Metoda AIMIT w badaniach nad psychoterapią (G.Fassone, M.Brasini, L.Tombolini, F.Scarcella)

Część trzecia

KLINIKA

Rozdział ósmy

Rozumienie emocji w psychopatologii i psychoterapii: wkład ewolucjonistycznej teorii motywacji (G.Liotti)

Fragment rozdziału: 

"Problem genezy zaburzeń emocjonalnych zgodnie z ewolucjonistyczną teorią motywacji

W pierwszej części książki stwierdzono, iż systemy motywacyjne trzech poziomów (pnia mózgu, limbicznego, i nowo-korowego) zwrotnie oddziaływają wzajemnie między sobą dzięki procesom, które ukierunkowane są od dołu ku górze (bottom-up) jak i w kierunku odwrotnym (top-down). Poziom nowokorowy otrzymuje więc informacje, które są już przepracowane przez poziomu podkorowe, a ze swej strony wywiera zdecydowany wpływ regulujący wprowadzając te informacje w obszar interpodmiotowy, tworzenia znaczeń i świadomości. W takiej perspektywie może mieć początek wiele dróg do zrozumienia tego, jak jedna lub większa liczba emocji mogą przybierać patologiczną wartość. Oto podsumowujący, częściowy wykaz:

  • Szkodliwe warunki środowiska mogą aktywować dany system motywacyjny w sposób przesadny pod względem intensywności lub czasu jego aktywacji (na przykład trauma kumulatywna, która przez lata może utrzymywać aktywny system obrony, również po zakończeniu się wydarzeń traumatycznych: Liotti, Farina, 2011).
  • Gwałtowne emocje mogą osiągnąć zdolności regulujących wyższych poziomów zwłaszcza wówczas, gdy hiperaktywny system należy do poziomu archaicznego i prowadzić do deficytów zależnych od środowiska lub bardziej rozległych – świadomości refleksyjnej, meta poznania i zdolności do tworzenia znaczeń odpowiednich do tego, co się wydarzyło: może z tego wynikać to, co Jackson nazywał dysolucją lub de-ewolucją (rozdział 2), która pokrywa się ze współczesną koncepcją dysocjacji (Meares, 1999, 2012)".

Rozdział dziewiąty

Przymierze terapeutyczne a teoria ewolucjonistyczna (F.Monticelli)

Rozdział dziesiąty

Załamanie i naprawa przymierza terapeutycznego: przykłady kliniczne w perspektywie

ewolucjonistycznej teorii motywacji (F.Monticelli)

Rozdział jedenasty

Perwersje seksualne: między psychoanalizą a ewolucjonistyczną teorią motywacji (L.Pancheri, F.Monticelli)