Fundacja Przyjaciele Martynki

Interpodmiotowość, przywiązanie i trauma - seminarium

Interpodmiotowość  i relacja przywiązania stanowią dwa aspekty procesu formowania się osobowości. Nawet jeśli badane osobno, są one ze sobą ściśle związane. O ile Porges mówi nam, że bliskość fizyczna jest bazą dla rozwoju relacji przywiązania, Liotti powiada, że tak system obrony, przywiązanie i interpodmiotowości są systemami motywacyjnymi, rozwijającymi się na bazie wrodzonych predyspozycji, których baza neurobiologiczna umiejscowiona jest na trzech różnych poziomach struktur mózgowych wymienianych przez MacLean'a w jego modelu trójjenedo mózgu i które biorą udział w dynamice motywacyjnej traumy relacyjnej. Prof. Malaguti powiada zaś, że również w rezyliencji relacyjnej jako odpowiedzi na sytuację potencjalnie traumatyczną. Ponieważ szykujemy projekt "Asystent rezyliencji rodziny", koncepcje te będą naszą bazą teoretyczną.

 

Osoby zainteresowane poznaniem wzajemnych związków i dynamiką tych systemów w odpowiedzi na sytuacje potencjalnie traumatyczne i tym jak dynamika ta prowadzi bądź w kierunku zaburzeń, bądź w kierunku rezyliencji zapraszamy na seminaria, które będziemy organizować cyklicznie od stycznia 2016 r.

Pierwsze seminarium (webinar) odbędzie się 8 stycznia i 8 lutego w godz. 20.00-22.00.

Seminarium skierowane jest do wszystkich profesjonalistów, którzy w swej pracy stykają się z dziećmi.

Cena seminarium 45 zł.