Fundacja Przyjaciele Martynki

Wewnętrzne modele operacyjne - co ich zrozumienie wnosi do psychoterapii

W dniu 18 września, w godzinach od 20.00 do 22.00, zapraszamy na seminarium.

O czym będziemy na nim mówić? Oczywiście o ciągłości i możliwościach ich modyfikacji. No właśnie, jeśli ktoś chce się dowiedzieć, czy mogą podlegać modyfikacji, czy też nie... a jeśli tak, to jakie są tego konsekwencje dla podmiotu? A także jak do tego mają się emocjonalne doświadczenia korekcyjne, o których mówił Franz Alexander?

Spróbujemy nie tylko przedstawić model Liottiego i Guidano nabywania wiedzy o sobie, lecz również wzbogacić go o model trójkąta „ja-emocje-inny".

Jako przybliżenie zacytujemy fragment z książki o interpersonalnym wymiarze świadomości (swoją drogą Liotti wysunął hipotezę, iż relacje i świadomość, to dwie strony tego samego medalu):

„W ana­lo­giczny spo­sób do tego, w jaki two­rzy się pro­gram badań nauko­wych, na pozio­mie indy­wi­du­al­nym jed­nostki, pewne fun­da­men­talne repre­zen­ta­cje rze­czy­wi­sto­ści sta­no­wią fun­da­ment — na początku życia — suk­ce­syw­nego roz­woju poznaw­czego (Guidano, Liotti, 1983, 1985; Guidano, 1991; Liotti, 1986). Wew­nętrzne modele ope­ra­cyjne przy­wią­za­nia, które for­mują się w pierw­szych dwóch latach życia, sta­no­wią oczy­wi­ście naj­lep­sze pro­po­zy­cje do two­rze­nia się „meta­fi­zycz­nego jądra” tego meta­fo­rycz­nego „pro­gramu badaw­czego”, który sta­nowi poznaw­czy roz­wój czło­wieka. Repre­zen­ta­cje „ja-z-innym”, które nabie­rają formy w pierw­szych rela­cjach przy­wią­za­nio­wych nie pod­le­gają zaprze­cze­niu, podob­nie, jak nie pod­le­gają zaprze­cze­niu zało­że­nia »meta­fi­zycz­nego jądra« pro­gramu badaw­czego przez suk­ce­sywne »ek­spe­ry­menty rela­cyj­ne« pro­po­no­wane przez życie. Jeśli takie zaprze­cze­nie nastąpi i zmieni się przy­wią­za­niowa repre­zen­ta­cja „ja-z-innym”, zaist­nieje powód, dla któ­rego dana osoba nie będzie dalej taka sama: nabę­dzie nową toż­sa­mość”.

 

Koszt seminarium to 150 zł. W cenę wliczone są e-materiały szkoleniowe i e-zaświadczenie o uczestnictwie.