Fundacja Przyjaciele Martynki

Zastosowanie kliniczne teorii polimotywacyjnej Liottiego (psychoterapia poznawczo-ewolucjonistyczna) - szkolenie

Kolejna, II edycja szkolenia planowana jest na marzec 2021 r.

Zapraszamy.

 

Po raz pierwszy w Polsce mamy przyjemność zaproponować podejście psychoterapeutyczne zaliczane do trzeciej fali podejścia poznawczo-behawioralnego, czyli podejście poznawczo-ewolucjonistyczne, opracowane przez Giovanni Liottiego, który zintegrował podejście poznawcze z teorią przywiązania, teorią ewolucji, biologią ewolucjonistyczną, antropologią ewolucjonistyczną i neuronauką.    

System motywacyjny przywiązania jest z pewnością jednym z najbardziej znanych. Czytelnicy książki o traumatycznym rozwoju wiedzą już, iż systemów motywacyjnych z poziomu limbicznego (na którym umieszcza autor interpersonalne systemy motywacyjne) Liotti wymienia co najmniej pięć: przywiązania, opieki, seksualny (związany z tworzeniem się pary), rangi i parytetowej współpracy. Jak z tego wynika sam system przywiązania to zbyt mało, by wytłumaczyć mechanizm traumy relacyjnej, zwłaszcza wówczas, gdy pojawiają się strategie kontrolujące przywiązania, występujące po wczesnodziecęceym przywiązaniu zdezorganizowanym. Aktywności każdego z tych systemów odpowiada charakterystyczna sekwencja następujących po sobie emocji związana z zagrożeniem osiągnięcia celu lub też z jego osiągnięciem.

Zgodnie z teorią polimotywacyjną aktywacja jakiegoś interpersonalnego systemu motywacyjnego u jednego z uczestników znaczącej interakcji powoduje przynajmniej początkową aktywację analogicznego systemu (wyjątek stanowi aktywacja systemu przywiązania u jednej osoby, która wywołuje aktywację kompatybilnego do niego systemu opieki u osoby będącej z nią w interakcji) u drugiego uczestnika. Dlatego też znajomość wskaźników aktywacji danego systemu interpersonalnego oraz charakterystycznych sekwencji emocji, które mogą ujawniać się w trakcie psychoterapii u pacjenta i u terapeuty stanowić mogą cenną pomoc w monitorowaniu dynamiki motywacyjnej u obu uczestników sesji psychoterapeutycznej.

Jak wynika z poniższej tabeli niektóre emocje stanowią element składowy sekwencji emocji różnych systemów motywacyjnych, dlatego też "jednostką" analizy powinny stać się sekwencje, a nie pojedyńcze emocje.  Kiedy umieści się je dodatkowo w ramach reprezentacji ja-w relacji-z innym charakterystycznej dla danego systemu motywacyjnego dużo łatwiej będzie terapeucie interpretować tak emocje, jak i zachowanie pacjenta w trakcie sesji. 

 

  Sekwencje emocji charakterystyczne dla poszczególnych systemów motywacyjnych

 

Cel zagrożony

Cel bliski osiągnięcia

i osiągnięty

System przywiązania

Lęk (separacyjny), złość (protest)

Komfort

Smutek (z powodu

 straty)

Radość (z powodu ponownej bliskości)

Desperacja

 

Oddzielenie emocjonalne

Poczucie bezpieczeństwa

 

Ufność, miłość dziecka do opiekuna

System opieki

Lękowe ponaglenie

Ochronna czułość

Współczucie

Radość

Poczucie winy

Miłość typu rodzicielskiego

 

 

System seksualny

Wstyd[1]

Pragnienie seksualne

Strach (przed odrzuceniem)

Przyjemność seksualna

Zazdrość

Miłość seksualna

System rangi

Strach (przed oceną)

Złość (z pow. wyzwania)

Wstyd

Triumf, władza

Upokorzenie

Duma,

Smutek (z pow. porażki),

pogarda dla pokonanego

System współpracy

Poczucie winy, wyrzuty

Empatia

Poczucie izolacji

Wzajemna lojalność,

Nieufność

Radość (z powodu współ-podzielania)

Uraza (utrzymująca się złość

aż do nienawiści)

Ufność

 [1] Związany ze sferą seksualną

 

Sytuacja komplikuje się jeszcze bardziej, gdy do czynienia mamy ze strategiami kontrolującymi przywiązania zdezorganizowanego, ponieważ celem dezaktywacji systemu motywacyjnego przywiązania (związanego ze zdezorganizowanym wewnętrznym modelem operacyjnym zawierającym niespójne reprezentacje "ja", "innego" i relacji), do zachowania bliskości z innym wykorzystywane są inne interpersonalne systemy motywacyjne (z charakterystycznymi dla nich emocjami). 

O czym będziemy mówić?

1.       wyjaśnimy, co to są systemy motywacyjne
2.       powiemy o emocjach jako wskaźnikach interpersonalnych systemów motywacyjnych 
3.       powiemy o różnych sekwencjach emocji systemów motywacyjnych, wskaźnikach emotywnych ich aktywacji i                    dezaktywacji
4.       Psychopatologii emocji wstydu i poczucia winy
5.       opiszemy najważniejsze psychopatologiczne trajektorie zaczynając od przywiązania zdezorganizowanego, strategii kontrolujących
6.       o tym, jak odzwierciedlają się takie obrazy psychopatologiczne w relacji terapeutycznej 
 
Prowadzący: dr Fabio Monticelli; psychiatra, psychoterapeuta, wykładowca we Włoskim Stowarzyszeniu Terapii Behawioralnej i Poznawczej (Società Italiana di Terapia Comportamentale e Cognitiva (SITCC) i Stowarzyszeniu Psychologii Poznawczej, superwizor. Autor książek (wraz z dr Giovannim Liottim): "Systemy motywacyjne w rozmowie klinicznej. Podręcznik AIMIT", oraz "Teoria i klinika przymierza terapeutycznego" oraz wraz z Giovannim Liottim i Giovannim Fassone: "Ewolucja emocji i systemów motywacyjnych", która ukazała się we Włoszech w lipcu 2017 r. (zaś Fundacja już przygotowuje do przekłądu, wydanie planuje na pierwszą połowę 2019 roku). 

Szkolenie prowadzone w języku włoskim z konsekutywnym tłumaczeniem na język polski.

 

Do kogo skierowane jest szkolenie: szkolenie skierowane jest do wszystkich psychoterapeutów niezależnie od ich podejścia psychoterapeutycznego, terapeutów uzależnień, studentów ostatnich lat psychologii.

Szkolenie odbędzie się on line, w godzinach od 20.00 do 22.00 w dniach 13 i 27 marca, 10 i 24 kwietnia br.  Cykl seminariów obejmuje 12 godzin lekcyjnych.

Max. ilość uczestników - 18 osób 

Na seminaria obowiązuje rejestracja do dnia 22 lutego, link do formularza rejestracyjnego tutaj

Cena szkolenia: 465 zł.  

Zalecana literatura:

G.Liotti, B.Farina: "Traumatyczny rozwój. Etiologia, klinika i terapia wymiaru dysocjacyjnego" (informacje o książce tutaj).

G.Liotti, F.Monticelli: "Systemy motywacyjne w rozmowie klinicznej" (informacje o książce tutaj ).