Fundacja Przyjaciele Martynki

Wewnętrzne modele operacyjne - co ich zrozumienie wnosi do psychoterapii

W dniu 18 września, w godzinach od 20.00 do 22.00, zapraszamy na seminarium.

O czym będziemy na nim mówić? Oczywiście o ciągłości i możliwościach ich modyfikacji. No właśnie, jeśli ktoś chce się dowiedzieć, czy mogą podlegać modyfikacji, czy też nie... a jeśli tak, to jakie są tego konsekwencje dla podmiotu? A także jak do tego mają się emocjonalne doświadczenia korekcyjne, o których mówił Franz Alexander?

Spróbujemy nie tylko przedstawić model Liottiego i Guidano nabywania wiedzy o sobie, lecz również wzbogacić go o model trójkąta „ja-emocje-inny".

Jako przybliżenie zacytujemy fragment z książki o interpersonalnym wymiarze świadomości (swoją drogą Liotti wysunął hipotezę, iż relacje i świadomość, to dwie strony tego samego medalu):

„W ana­lo­giczny spo­sób do tego, w jaki two­rzy się pro­gram badań nauko­wych, na pozio­mie indy­wi­du­al­nym jed­nostki, pewne fun­da­men­talne repre­zen­ta­cje rze­czy­wi­sto­ści sta­no­wią fun­da­ment — na początku życia — suk­ce­syw­nego roz­woju poznaw­czego (Guidano, Liotti, 1983, 1985; Guidano, 1991; Liotti, 1986). Wew­nętrzne modele ope­ra­cyjne przy­wią­za­nia, które for­mują się w pierw­szych dwóch latach życia, sta­no­wią oczy­wi­ście naj­lep­sze pro­po­zy­cje do two­rze­nia się „meta­fi­zycz­nego jądra” tego meta­fo­rycz­nego „pro­gramu badaw­czego”, który sta­nowi poznaw­czy roz­wój czło­wieka. Repre­zen­ta­cje „ja-z-innym”, które nabie­rają formy w pierw­szych rela­cjach przy­wią­za­nio­wych nie pod­le­gają zaprze­cze­niu, podob­nie, jak nie pod­le­gają zaprze­cze­niu zało­że­nia »meta­fi­zycz­nego jądra« pro­gramu badaw­czego przez suk­ce­sywne »ek­spe­ry­menty rela­cyj­ne« pro­po­no­wane przez życie. Jeśli takie zaprze­cze­nie nastąpi i zmieni się przy­wią­za­niowa repre­zen­ta­cja „ja-z-innym”, zaist­nieje powód, dla któ­rego dana osoba nie będzie dalej taka sama: nabę­dzie nową toż­sa­mość”.

 

Koszt seminarium to 150 zł. W cenę wliczone są e-materiały szkoleniowe i e-zaświadczenie o uczestnictwie. 

wywiad z Fabio Monticellim

O ewolucjonistycznej teorii motywacji Liottiego zgodzili się opowiedzieć autorzy wydawanych przez nas książek w Warszawie (informacja o planowanym spotkaniu tutaj), spotkanie niestety w tym roku się nie odbędzie, ale z autorami wywiad postaramy się udostępnić Face Book'u w dniu 27 czerwca, niech sami wam opowiedzą, o czym będą mówić na konferencji na SWPS w Katowicach (informacja o konferencji tutaj) i na warsztatowym seminarium 29 czerwca (więcej tutaj )

 

Czytaj więcej

Psychosomatyka PNEI a teoria systemów motywacyjnych Liottiego

UWAGA TERMIN SEMINARIUM ZOSTAŁ PRZESUNIĘTY NA 28 lutego 2020 R. 

 

Dnia 23 października w godzinach 20.00 - 22.00  zapraszamy na seminarium online, które będzie poświęcone temu co ewolucjonistyczna teoria motywacji może wnieść do psychosomatyki według nowego paradygmatu PNEI (psycho-neuro-endokryno-immunologii) - bo człowiek jest JEDNOŚCIĄ i podział na psyche i soma dla niektórych już odszedł do przeszłości.

Czytaj więcej

trauma przywiązaniowa w świetle ewolucjonistycznej teorii motywacji Liottiego - webinar

SEMINARIUM ZOSTANIE POWTÓRZONE 31 LIPCA W GODZ. OD 20.00 DO 22.00 

link do formularza rejestracyjnego tutaj

Ewolucjonistyczna teoria motywacji integrując i przekraczając teorię przywiązania Bowlbiego stanowi bardzo dobrą bazę teoretyczną do wyjaśnienia czym jest trauma psychiczna, jakie są rodzaje sytuacji potencjalnie traumatycznych i kiedy zmienia się ona w sytuację traumatyczną. Kiedy mówimy o agresji zrytualizowanej, charakterystycznej dla interakcji interpersonalnych kierowanych przez agonistyczny system rangi, a kiedy o agresji destrukcyjnej, tej wynikającej z aktywacji systemu obrony oraz tej wynikającej z aktywacji systemu polowania. Co to jest mechanizm określany w skrócie jako VIM (Violence Inhibition Mechanism) i dlaczego u niektórych przestaje on działać.

O ile teoria przywiązania tłumaczy reakcję na traumę osób o różnych wzorcach przywiązania oraz proszenie o ukojenie po traumatycznym wydarzeniu, teoria Liottiego wyjaśnia dlaczego objawy po-traumatyczne ujawniają się czasami wiele lat po traumatycznym wydarzeniu, czyli jaką rolę w reakcji na traumę mają strategie kontrolujące występujące po wczesnodziecięcym przywiązaniu zdezorganizowanym.

 

Seminarium odbędzie się 25 marca 2020 r. w godzinach od 20.00 do 22.00

Czytaj więcej

Relacje a psychoanaliza, podejście poznawcze i systemowo-relacyjne - seminarium

Seminarium zostanie powtórzone  12, 19 i 24 października br. w godz. od 20.00- do 22.00

Seminarium 12 października poświęcimy omówieniu tego, jakie zmiany nastąpiły w podejściu psychoanalitycznym po integracji znaczenia doświadczeń relacyjnych z najwcześniejszego dzieciństwa, czyli wiedzy z teorii przywiązania Bowlby'ego. Omówimy wkład Mery Main, Daniela Sterna w rozumienie interpodmiotowości i jej związku z przywiązaniem, a także komunikację interpodmiotową noworodka w trójkącie pierwotnym: matka-ojciec-dziecko wg. Elizabeth Fivaz -Depeursinge.

 

19 października jako kontynuacja pierwszego seminarium odbędzie się seminarium on line poświęcone wzajemnym wpływom teoria - przywiązania podejście poznawcze. Na tym seminarium mówić będziemy dużo o wewnętrznych modelach operacyjnych. Zaczniemy od tego co sam Bowlby rozumiał przez "wewnętrzny"-"model"-"operacyjny". Omówimy też ich wpływ na postrzeganie, przetważanie informacji oraz nadawanie znaczenia doświadczeniu.  

Czytaj więcej

Trauma i interpodmiotowość - międzynarodowa konferencja

UWAGA!!!

 Informacja o dostępnych książkach i zapowiedziach kolejnych autorstwa G.Liottiego oraz A.Onofriego tutaj

 Wyniki badań A. Schore’a wskazują jednoznacznie, że głównym predyktorem zaburzeń posttraumatycznych w okresie dorastania i dorosłości jest przywiązanie zdezorganizowane/zdezorientowane w pierwszym dzieciństwie. (Schore, 2002). 

Wielu badaczy oraz psychoterapeutów zajmujących się zaburzeniami posttraumatycznymi zgadza się z tezą, iż poznanie i zrozumienie mechanizmów traumatyzacji logicznie związane jest z doborem rodzaju oddziaływań wspierających i psychoterapii, które można podzielić na dwie ogólne kategorie: top down i bottom up.

A jak było? Oto fragment zarejestrowanego wystąpienia dr Onofri 

 

 

Czytaj więcej

Wewnętrzne modele operacyjne, emocje a psychoterapia - seminarium

Seminarium zostanie powtórzone 6 lutego 2020 r

W dniu 29 listopada, w godzinach od 20.00 do 22.00 zapraszamy na seminarium on line, które poświęcone będzie ujawnianiu się wewnętrznych modeli operacyjnych przywiązania w psychoterapii i znaczeniu budowania relacji terapeutycznej w oparciu o system motywacyjny parytetowej współpracy.

Seminarium jest wprowadzające w tematyke strategii kontrolujących przywiązania i ich możliwości ujawniania się w trakcie sesji terapeutycznej.

Czytaj więcej

czym skorupka za młodu nasiąknie... - neurobiologia traumy wczesnodziecięcej i konsekwencje dla dalszego rozwoju

 UWAGA OSOBY ZAINTERESOWANE PROBLEMATYKĄ NEUROBIOLOGII PRZYWIĄZANIOWEJ TRAUMY WCZESNODZIECIĘCEJ

ZAPRASZAMY NA SEMINARIUM ONLINE O PODOBNEJ PROBLEMATYCE, SZCZEGÓŁY tutaj 

CENTRUM PSYCHOLOGII RELACYJNEJ 

FUNDACJA PRZYJACIELE MARTYNKI

ZAPRASZAJĄ NA SEMINARIUM ONLINE (WEBINARIUM)

 

 

Już wiemy, że nie "wszystko co cię nie zabije, to cię wzmocni". Wiemy też, że to co może być potencjalnie traumatyczne dla noworodka, dla dorosłego może być nic nie znaczącą sytuacją (bo "skorupkę" ma już mocniejszą, grubszą). Na seminarium spróbujemy sobie natomiast odpowiedzieć na pytanie: "Jeśli u dziecka we wczesnym dzieciństwie uruchomiły siĘ procesy .traumatyzacji otwierające drzwi do całego spektrum psychopatologii czyli jeśli "skorupka" już nasiąknęła", to nieuchronnie "na starość" musi "trącić". Czyli o neurobiologii (i nie tylko neuro i biologii) traumy wczesnodziecięcej i jej potencjalnego wpływu na zdrowie i chorobę mówić będziemy. 

Czytaj więcej