Fundacja Przyjaciele Martynki

Interpodmiotowość wg. TEM - konsekwencje dla psychoterapii - webinar

Odwołując się do modelu trójjednego mózbu MacLeana hierarchiczną organizację systemów motywacyjnych o wrodzonej bazie, o której mówi ewolucjonistyczna teoria opracowana przez Liottiego i współpracowników,  możemy opisać następująco:

Na najbardziej archaicznym poziomie mózgu protogadziego plasują się systemy motywacyjne regulujące nasze relacje ze środowiskiem. Możemy z tego poziomu wymienić system obrony, zachowania homeostazy, polowania (celem zapewnienia sobie pożywienia), terytorialny, seksualny (nie zakładający tworzenia się relatywnie stabilnej pary seksualnej).

Na poziomie limbicznym, zwanym w modelu MackLeana neossaczym lokują się systemy motywacyjne, na których najbardziej skupia się ewolucjonistyczna teoria motywacji - systemy motywacyjne, które regulują nasze interakcje i relacje międzyludzkie. Najbardziej znanym z tych systemów jest z pewnością system motywacyjny przywiązania, kompatybilnym do niego systemem jest system opieki, pozostałe zaś to system rywalizacji (albo inaczej rangi), system parytetowej współpracy, system seksualny zakładający formowanie się relatywnie stałej pary seksualnej, system motywacyjny zabawy społecznej oraz ten afiliacji do grupy.

Na najwyższym poziomie kory nowej znajdują się zaś systemy wiedzy, motywacja interpodmiotowa, struktura nadawania znaczeń.

Czytaj więcej

Liotti's model w świetle toeorii poliwagalnej Porgesa

Uwaga seminarium zostanie powtórzone 8 kwietnia 2020 r. w godz. od 20.00 do 22.00
link do formularza rejestracyjnego tutaj
Liotti's model - tak nazwano model dynamiki motywacyjnej w odpowiedzi na sytuację traumatyczną opracowany przez Giovanni Liottiego. Dynamika ta odnosi się do dwóch aktywujących się wówczas systemów - wyselekcjonowanych przez procesy ewolucji- których ewolucjonistycznym celem jest obrona własnego życia: ewolucjonistycznie starszego systemu obrony i rozwiniętego później systemy przywiązania. Rozpatrzenie tej dynamiki motywacyjnej w świetle teorii poliwagalnej Porgersa, bardzo ten model wzbogaca i lepiej też pozwala zrozumieć strategie kontrolujące występujące po wczesnym przywiązaniu zdezorganizowanym.

Czytaj więcej

ufność vs nieufność epistemiczna, od traumy rozwojowej ku rezyliencji

Nowy termin seminarium to 8 lipca w godz. od 20.00 do 22.00 

Link do formularza rejestracyjnego tutaj

Mówiliśmy wiele o tym, że pierwsza ufność pojawia się w najwcześniejszym dzieciństwie, gdy doświadczenia relacyjne powtarzających się interakcji opiekun - noworodek budują wzorzec przywiązania bezpiecznego. Kiedy zaczyna być aktywny system parytetowej współpracy (kooperacji) ok. ósmego miesiąca życia, z pozytywnych doświadczeń przy aktywności tego systemu ponownie pojawia się ufność/zaufanie. Ufność epistemiczna odnosi się do wiarygodności/niewiarygodności dla dziecka drugiej osoby, jako źródła pewnych informacji o sobie i otaczającej rzeczywistości A ponieważ jest też to ten system, którego aktywacja tak u terapeuty, jak i u pacjenta prowadzi do budowania przymierza terapeutycznego - pacjent, który tej ufności nie doznał na własnej skórze być może aż do tej pory, ciągle ma szansę tej emocji/uczucia doświadczyć. Być może stanowi to właśnie to korekcyjne doświadczenie emocjonalne, o którym pisał już Franz Alexander?

interpersonalne systemy motywacyjne jako algorytmy przetwarzania informacji bottom up

Interpersonalne systemy motywacyjne, które regulują różne rodzaje interakcji międzyludzkich mogą być rozpatrywane jako swego rodzaju algorytmy przetwarzania informacji bottom up. Informacji, które w głównej mierze są typu emocjonalnego.
To przetwarzanie tego typu informacji stanowi niejawną wiedzę na temat innego, stanowiącą pierwsze źródło jego poznania.

Seminarium odbędzie się 5 lutego 2020 r.

Cena seminarium to 75 zł

Link do formularza rejestracyjnego tutaj

niedokończone metafory według Liottiego

Na takie seminarium zapraszamy 7 lutego 2020 r. w godz. od 20.00 do 22.00

Stawia sobie Fundacja wysoko poprzeczkę ponieważ postaramy się połączyć te niedokończone metafory (które Liotti później zamienił na teorię kodów wielokrotnych lub inaczej mnogich Wilmy Bucci) z proces braku mielinizacji ciała modzelowatego.

Czytaj więcej

neurobiologia przywiązania bezpiecznego, zdezorganizowanego a rozwój interpodmiotowości

UWAGA!

ZAPRASZAMY NA V I OSTATNIĄ W TYM ROKU EDYCJĘ W DNIACH 29 PAŻDZIERNIKA  i 19 LISTOPADA, W GODZ. OD 20.00 DO 22.00

LINK DO FORMULARZA REJESTRACYJNEGO NA SEMINARIUM 29 PAŹDZIERNIKA tutaj

Na seminarium online omówimy problematykę neurobiologii wzorca przywiązania bezpiecznego i zdezorganizowanego oraz tego, jak wpływa to na rozwój interpodmiotowości pierwszorzędowej i drugorzędowej oraz temu, jak przekłada się to na budowanie przymierza terapeutycznego w trakcie psychoterapii.

Czytaj więcej

emocje w psychoterapii poznawczo-ewolucjonistycznej - webinar

Dla osób, które zarejestrowały się na seminarium 17 stycznia i nie mogły w nim uczestniczyć oraz tych, którzy chcieliby w nim uczestniczyć po raz pierwszy - zostanie ono powtórzone w dniu 12 lutego w godzinach od 20.00 do 22.00 (link do formularza rejestracyjnego tutaj )

zaś 17 marca zapraszamy na drugą część tego seminarium ( więcej informacji tutaj )

W dniu 17 stycznia 2020 r. zapraszamy serdecznie na bezpłatne seminarium online, na którym mówić będziemy o rozumieniu emocji w psychoterapii poznawczo-ewolucjonistycznej.

Biorąc zaś pod uwagę liczne sugestie w dniu 12 lutego zorganizujemy drugą część tego seminarium, czyli o emocjach jako cennych informacjach w procesie psychoterapeutycznym. 

Spróbujemy też nakreślić główne idee i koncepcje Rekonstrukcyjnej terapii interpersonalnej" (TRI) opracowanej przez Lornę Smith Benjamin. Jej podejściu poświęcimy osobne seminarium w drugim kwartale 2020 r.

Czytaj więcej

kiedy "rodzina przyjmuje życie"; adopcja, między traumą porzucenia a rezyliencją rodziny adopcyjnej

Ponieważ jest to nasze autorskie seminarium, w cenę seminarium wliczone zostało jedynie zaświadczenie o uczestnictwie (uczestnicy nie otrzymają prezentacji, ani dostępu do rejestracji seminarium), prosimy o uwzględnieniu tych informacji przed rejestracją na seminarium.

 

Zapraszamy na cykl trzech seminariów poświęconych problematyce wczesnodziecięcej traumy relacyjnej (inaczej zwanej też traumą przywiązaniową) i problematyce rezyliencji rodziny, ostatnie zaś trzecie seminarium poświęcimy problematyce rezyliencji rodziny adopcyjnej. Rodzina adopcyjna jest bowiem emblematycznym przykładem rezyliencji rodziny. 

Czytaj więcej

model psychopatologii rozwojowej (developmental psychopathology) Liottiego

 

Gdyby prześledzić trochę inaczej hierarchiczno -heterarchiczną strukturę systemów neurobiologicznych, które są wrodzone, więc wszyscy je posiadamy jako ludzie, to warto byłoby sobie je uporządkować śledząc również to, co powiedział Pierre Janet o "systemach akcji".
Kiedy spojrzymy na diagram poniżej, to u dołu po lewej stronie mamy system neurobiologiczny obrony (życia), czyli mobilizujący nas do obrony własnego życia, kiedy czujemy, iż jest ono zagrożone (tak w uproszczeniu). Pionowo nad nim hierarchicznie nadbudowuje się system przywiązania, czyli ten, który w sytuacji dla nas niebezpiecznej każe nam szukać ochronnej bliskości drugiego człowieka.

Czytaj więcej