Fundacja Przyjaciele Martynki

Giovanni Liotti: "Interpersonalny wymiar świadomości" - zapowiedź

By przybliżyć zainteresowanym, jakiej problematyki dotyczy, poniżej zamieszczamy Spis treści. Samą zaś książkę autor poświęcił pamięci Johna Bowlby'ego

 Spis treści

 Przedmowa                                                                                   

 

  1. Niedefiniowalna natura świadomości

 Ciągłość świadomości i związek świadomość – pamięć                                                                                            

Zmienność świadomości                                                   

Relacyjne aspekty świadomości                                             

Świadomość a odpowiedzialność                                                         

Świadomość a poczucie ja                                                            

Interpersonalny wymiar świadomości                         

 

  1. Ewolucja relacji i narodziny świadomości

 Ewolucja różnych form relacji                         

Bricolage ewolucji  / Genom,  mózg i formy relacji  / Aktywność mózgu a wymiar relacyjny

 Reguły a reprezentacje relacji                                 

Systemy motywacyjne / Nieświadoma natura reguł i wartości ewolucjonistyczne / Emocje, relacje i świadome reprezentacje / To czego uczy nas imprinting

 Od nieświadomych reguł do świadomych reprezentacji                 

Nieświadome wersje mnogie i jednostkowa wersja świadoma  / Język, świadomość i SMI

 Ewolucja i funkcja świadomości ludzkiej                      

Interpersonalna perspektywa funkcji świadomości / Złożoność relacji a funkcja świadomości

 

  1. Mózg, relacje, świadomość

 Systemy motywacyjne w mózgu                                          

System eksploracji, potrzeby ciała, motywacje społeczne a motywacje epistemologiczne / System obrony i system agonistyczny rangi (pozycji społecznej) / Systemy, które mediują więzi uczuciowe: seksualność, opieka, przywiązanie, współpraca (kooperacja)

Neurony lustrzane                                                                      

Emocje, świadomość i schemat ciała                                  

Typy map mózgu niezbędnych dla świadomości               

 

  1. Filogeneza i ontogeneza świadomości wyższego rzędu  

 

Charakterystyka poznawcza wyłącznie ludzka                       

Poznanie u naczelnych  / Charakterystyka poznawcza specyficznie ludzka

Ciągłość pomiędzy naturą a kulturą w świadomości ludzkiej                                                                                       

Imitacja, język i kultura  / Od ewolucjonistycznego przystosowania do świadomości wyższego rzędu

Świadomość i parytetowa współpraca                                       

Pewna hipoteza: wzbudzenie systemu motywacyjnego kooperacji jest u człowieka facylitowane / Inne możliwe konsekwencje facylitowanego wzbudzenia systemu kooperacji

Teoria Umysłu i metapoznanie                                    

Uwewnętrznione relacje a modele ja – z – innym                

 

  1. Świadomość w relacjach przywiązania                              

 Synchronizacja zmian w świadomości dziecka i tego kto się nim opiekuje                                                         

 Badania empiryczne wczesnego przywiązania                       

Strange Situation / Styl przywiązania zorganizowany i dezorganizacja przywiązania / Dezorganizacja przywiązania jako zaburzenie świadomości

Style opieki rodziców a styl przywiązania u dziecka                                                                   

Styl odpowiedzi rodziców formuje ekspresję przywiązania u dziecka

Dezorganizacja przywiązania jako zaburzenie świadomości                                                                         

Zmiany świadomości u rodziców dzieci z przywiązaniem zdezorganizowanym / Strach w relacjach przywiązania / Strach w relacji przywiązania a zmiany świadomości

Modele operacyjne ja i innego                                     

Modele operacyjne w stylach przywiązania A, B i C/ Modele operacyjne w przywiązaniu D

 

  1. Świadomość i reprezentacje ja

Wyjaśnienia teoretyczne odmiennych stanów świadomości w relacjach przywiązania                                              

Odmienne opisy teoretyczne jednego tematu / Kliniczna ilustracja pochodząca z badań nad przywiązaniem

Spójność modeli operacyjnych i problem samoświadomego ja                                                                             

Ja, świadomość i reprezentacje ja: trzy modele antropologiczne  

Reprezentacje ja a świadomość w [relacji] przywiązania          

Spójność modeli operacyjnych przywiązania a zgodność progresywnej organizacji poznania ja                                                                              

Ciągłość stylu przywiązania w trakcie rozwoju / Rozwój reprezentacji ja-z – innym zaczynając od pierwszych modeli operacyjnych / Opis osobistych doświadczeń przywiązania  / Adult Attachment Interview

Międzypokoleniowa transmisja reprezentacji przywiązania

                                                              

  1. Świadomość i relacje w zaburzeniach dysocjacyjnych

 Porzucenie i renesans zainteresowania zaburzeniami dysocjacyjnymi        

Zaburzenia dysocjacyjne                                                              

Dysocjacyjne zaburzenia tożsamości  /Inne typy zaburzeń dysocjacyjnych

 

Geneza zaburzeń dysocjacyjnych: aspekty indywidualne i interpersonalne 188

Trauma a relacje interpersonalne  / Trauma i dysocjacja: aspekt indywidualny/ relacja w genezie zaburzeń dysocjacyjnych

  1. Jedność i samowystarczalność Ja: podwójna iluzja?

 

 

Relacyjność, mnogość i nieciągłość Ja                 

Doświadczenie oddzielności i samowystarczalności Ja         

Autorefleksja ukazuje samowystarczalność Ja? / Sztuka i iluzoryczność samowystarczalności / Tożsamość zależy od relacji: eksperymentalna demonstracja

Doświadczenie jedności i ciągłości Ja                             

Ciało i język w genezie poczucia jedności Ja  /Jedność Ja jako wynik procesu epigenetycznego

Relatywizm, relacyjność, procesyjność poczucia jedności Ja                                                                         

 

  1. Ciągłość świadomości a jakość relacji

Rozległość (rozciągłość) i ciągłość świadomości w różnych interakcjach o wrodzonej bazie          230

Systemy przywiązania i opieki  / System agonistyczny i system seksualny / System parytetowej współpracy

Od pewnego przywiązania do parytetowej współpracy           

Aktywacja różnych SMI w relacji rodzic-dziecko  / Epigeneza systemów relacji

Zniekształcenia w komunikacji a zmiany świadomości         

Ja/Ty a Ja obiektywizujące / Porzucenie relacyjnej prawdy / Groźby opuszczenia, obarczanie winą i paradoksy  / Utrata syntonizacji (dostrojenia) w komunikacji

 

  1. Świadomość w relacji terapeutycznej                                

 Definicja porozumienia terapeutycznego                                  

Uzgodniony cel pracy terapeutycznej  / Niemożność uzgodnienia celu terapii i inne defekty porozumienia / Inne sposoby poszukiwania parytetowości w psychoterapii

Stopniowe formowanie się współpodzielania znaczeń          

Bilateralna narracja wydarzeń w psychoterapii / Internalizacja relacji terapeutycznej  

 

Bibliografia                                                                     

 

Wykaz nazwisk                                                               

Wykaz terminów