Fundacja Przyjaciele Martynki

Loading…

Kryzys w cyklu rozwoju rodziny

Zobacz więcej...
  • 0
  • 1
  • 2

seminaria planowane na 2021 r.

Spis treści

 
 

Rok 2021, na tyle, na ile czas nam pozwoli, poświęcimy temu, co wiemy o różnych przejawach aktywności u człowieka systemu drapieżczego.

Dziękujcie Liottiemu, że ten ciemny aspekt natury człowieka poruszył, a my będziemy się jedynie starać rozwinąć... 

Do tej pory o destrukcyjnej agresywności międzyludzkiej mówił nam dr Enrico Costantini (więcej informacji tutaj), zaś w grudniu  2020 dr Giulia Calabria dzielić się będzie tym, co wiadomo na temat serial killer  (więcej tutaj). Dr Giulia Calabria już nam obiecała podzielić się wiedzą o zabójcach zwanych "Aniołami Śmierci"

 

A ponieważ doczekaliśmy się w końcu diagnozy traumatycznego rozwoju i złożonej traumy w ICD-11 program naszych seminariów i szkoleń dotyczył będzie oczywiście tej problematyki.

Przywiązanie zdezorganizowane (dziś coraz częściej zwane traumą przywiązaniową) uznawane jest przez wielu badaczy za prototyp traumy relacyjnej i równocześnie jądro wszelkiej psychopatologii (stanowi warunek konieczny lecz niewystarczający dla jej rozwoju) wiele miejsca poświęcimy problematyce samego przywiązania zorganizowanego w najwcześniejszym dzieciństwie (Liotti’s model)  ale też wiele miejsca poświęcimy w tym roku rozwojowi prenatalnemu i „narodzinom matki”, dzięki badaniom neuronaukowym wiemy bowiem, że dla kobiety ciąża jest okresem, w którym następuje wiele zmian nie tylko na płaszczyźnie psychicznej ale również neuroanatomicznej. Wzbogaci to z pewnością "Liotti's model"

Kontynuując wątek przywiązania zdezorganizowanego w najwcześniejszym dzieciństwie omówimy formowanie się w diadzie główny opiekun - dziecko strategii kontrolujących po przywiązaniu zdezorganizowanym, spróbujemy prześledzić ścieżki rozwojowe zaczynające się przywiązaniem zdezorganizowanym w toku dalszego rozwoju, poprzez adolescencję, kiedy to często możliwe jest już wyraźne określenie zmierzania tych ścieżek rozwojowych w kierunku określonych obrazów zaburzeń psychicznych wymienianych przez DSM i omówić główne zasady skutecznych oddziaływań psychoterapeutycznych (odwołując się do badań nad neuroplastycznością mózgu w trakcie całego okresu życia jednostki)  

Czy więc traumatyczny rozwój jawi nam się jako wyrok?

Oczywiście, że nie to chcemy przekazać!

By pokazać poniekąd „drugą stronę medalu” wiele miejsca poświęcimy problematyce rezyliencji, bo nie każda trauma może prowadzić do psychopatologii. A nawet jeśli prowadzi, to zawsze można myśleć o neorozwoju.

23 września, w godzinach od 20.00 do 22.00 zapraszamy na seminarium prowadzone przez Hannę Michalską

"Model wzajemnej regulacji" Eda Tronika.

Coraz częściej teoria przywiązania uznawana jest za teorię wzajemnej regulacji, albo inaczej regulacji interpodmiotowej. Wiele naszych seminariów w następnym roku do koncepcji regulacji interpodmiotowej będzie się odwoływać, stąd osobne seminarium na ten temat.

 

30 września, w godzinach od 20.00 do 22.00 zapraszamy na seminarium prowadzone przez Hannę Michalską

"Janetowskie korzenie psychoterapii sensomotorycznej"

Ponieważ do myśli Pierra Janet sięgamy często, a 22 listopada br. dr Maria Puliatti poprowadzi teoretyczne warsztatowe seminarium wprowadzające do psychoterapii sensomotorycznej, pragniemy przybliżyć jak bardzo podejście to bazuje na myśli Janeta.

1 października, w godz. od 20.00 do 22.00 zapraszamy na seminarium prowadzone przez Hannę Michalską

"Emocje i dynamika motywacyjna wzorców przywiązania"

Seminarium na żądanie: "Zaburzenia psychosomatyczne czy dysocjacja somatoformiczna".   Koszt uczestnictwa to 60 zł. Link do formularza rejestracyjnego tutaj Po dokonaniu rejestracji prosimy o dokonanie opłaty na konto Fundacji 09 1050 1520 1000 0023 6607 5881. Po zaksięgowaniu się środków rejestracja zostanie potwierdzona, mailowo zaś zainteresowani otrzymają link do odtworzenia rejestracji wraz z hasłem. Seminarium można sobie wówczas odtworzyć w dogodnym dla siebie czasie.


Seminaria prowadzone przez włoskich psychoterapeutów

Dr. Maria Puliatti

 

22 listopada zapraszamy seminarium o neorozwoju po traumie.

Poniżej  samej Dr Marii Puliatti wprowadzenie do teoretyczno-warsztatowego webinaru, który odbędzie się 22 listopada w godz. od 13.00 do 15.30. Koszt uczestnictwa to 140 zł.

Link do formularza rejestracyjnego tutaj 

Wprowadzenie do psychoterapii sensomotorycznej

Maria Puliatti

 

 

Psychoterapia Sensomotoryczna (Sensorimotor Psychoterapy: Fisher & Ogden, 2009; Ogden & Minton, 2000; Ogden, Minton & Pain, 2006) jest podejściem do zaburzeń posttraumatycznych, a gólnie do psychoterapii, rozwiniętym w latach 80, które ukierunkowane jest w szczególny sposób na pracę nad wspomnieniami somatycznymi (zapisanymi w ciele) traumatycznych doświadczeń i deficytów przywiązaniowych. Integrując koncepcje i strategie oddziaływania pochodzące zwłaszcza z Hakomi Method (Kurtz, 1990), psychoterapii psychodynamicznej, poznawczej i somatycznej,zwracając szczególną uwagę na samowiedzę ciała, mindfulness i ruch ciała psychoterapia sensomotoryczna proponuje przede wszystkim oddziaływania zwane bottom-up, które uprzywilejowawszy inside bardziej niż insight (Rand & Fewster, 1997), ukierunkowane są na powtarzające się i trudne do kontrolowania odczucia fizyczn, zahamowanie pewnych działań, intruzje somato-sensoryczne charakterystyczne dla nierozwiązanych traum; szczególnie zaś uczy terapeutę na wykorzystywanie oddziaływań skoncentrowanych na ciele po to, by zmniejszyć nasilenie tych objawów i by wspierać zmiany na poziomie poznawczym, emocji systemów przekonań lub też zdolności wchodzenia w relacje z innymi. Chodzi więc o podejście typu bottom-up, które obejmuje odpowiedzi posttraumatycne wynikające z “braku regulacji procesów sensomotorycznych i emocjonalnych oraz zahamowania skutecznego przepracowania poznawczego” (Ogden, 2007).

 

Wbinar będzie miał charakter teoretyczno- warsztatowy, poczynając od traumy, pamięci proceduralnej, przedstawiając bazę psychoterapii sensomotorycznej poruszać będzie to, jak pracować w sposób bottom-up. Wyjaśnione zostaną fazy terapii traumy, ze skupieniem większej uwagi na fazie pierwszej: stabilizacji oraz panoramie oddziaływań sensomotorycznych pomocnych w terapii.

Uczestnicy nauczą się rozpoznawania somatycznych markerów aktywacji (hiper-hipo) oraz wykorzystywania odpowiednich technik regulacji.

 

W szczególności: 

 

  • Okno tolerancji: psychoedukacja
  • Trauma w ciele: ćwiczenia
  • Komunicacja somatyczna: ćwiczenia
  • Obserwacja ciała i somatycznych markerów aktywacji: ćwiczenia
  • Zasoby somatyczne dla auto – regulacji systemu nerwowego: ćwiczenia

 


Seminaria prowadzone przez dr. Giuseppe Craparo

 

Przymierze terapeutyczne - w dniu 11 grudnia w godzinach od 15.00 do 17.00

Cena uczestnictwa w seminarium to 90 zł.

Link do forlularza rejestracyjnego tutaj

Konstrukt sformułowany na polu teorii psychoanalitycznej  - przymierze terapeutyczne – jest jedną z ważniejszych zmiennych stanowiących predyktor skuteczności działania psychoterapeutycznego. Przez przymierze terapeutyczne rozumie się wzajemną i świadomą współpracę pacjenta i terapeuty w dążeniu do osiągnięcia jasnych określonych zadań i celów oraz jakość afektywną więzi terapeutycznej (Bordin, 1979). Nawet jeśli początkowo odnosił wiązało się ono z dynamiką przeniesieniową/przeciwprzeniesieniową, przymierze terapeutyczne odnosi się również do „realnej relacji” pomiędzy analitykiem a pacjentem: rozumiejąc przez realną relację to, co nie ma związku z przeniesieniem, jak przykładowo style przywiązania. Na seminarium przedstawiony zostanie rys historyczny i koncepcyjny przymierza terapeutycznego oraz przedstawione zostaną sposoby ułatwiające jego nawiązanie.

  

 

Przeniesienie/przeciwprzeniesienie somatyczne - w dniu 22 stycznia 2022 r. w godz. od 15.00 do 17.00

Cena uczestnictwa w seminarium to 90 zł.

Link do formularza rejestracyjnego tutaj

Związek psyche-mózg. Ostatnie odkrycia neuronauki afektywnej umożliwiają docenienie komunikacji prewerbalnej i presymbolicznej, czyli sensorycznej i afektywnej pomiędzy pacjentem a terapeutą. Żadne oddziaływanie psychoterapeutyczne nie może odbyć się bez oczuć i emocji, które przenikają diadę, również na płaszczyźnie przeniesieniowej i przeciwprzeniesieniowej. Poczynając od tego założenia, na seminarium  starać się będziemy wyjaśnić - odwołując się do przykładów klinicznych – konstrukt „przeciwprzeniesienia somatycznego” czyli somatycznych reakcji terapeuty na przeniesienie somatyczne pacjenta.  

Freud i Janet - w dniu 26 marca 2022r. w godz. od 16.00 do 18.00

Cena uczestnictwa w seminarium to 200 zł. 

Link do formularza rejestracyjnego tutaj

Jakie są różnice pomiędzy Janetem a Freudem w ich rozumieniu traumy psychicznej? Jeśli dla Janeta, trauma wiąże się ze sferą emocjonalną i ze zniekształceniami świadomości, które skutkują dysocjacją osobowości, dla Freuda koniecznością jest rozważenie nieświadomego i wyobrażeniowego doświadczenia podmiotowego straumatyzowanego pacjenta. Nawet jeśli odmienne, oba modele teoretyczne mogą być zostaną przedstawione jako mogące „prowadzić ze sobą dialog” , tak by nakreślić pełniejszą i bardziej złożoną reprezentację traumy psychicznej i tworzyć stosowne oddziaływania psychoterapeutyczne.