Fundacja Przyjaciele Martynki

Control-Mastery Theory - szkolenie dla psychoterapeutów

UWAGA!!! JEST JESZCZE KILKA MIEJSC NA I EDYCJĘ, W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI PRZYJMOWANE BĘDĄ ZGŁOSZENIA OSÓB, KTÓRE UCZESTNICZ ŁY W NASZYCH WCZEŚNIEJSZYCH SEMINARIACH I SZKOLENIACH.

 

Program szkolenia kończącego się uzyskaniem certyfikatu http://cmtcenter.net/about/

rozpoczniemy po raz pierwszy na początku 2021 r. 

 Zapraszamy wszystkich zainteresowanych na seminarium online, które poprowadzi prof. Francesco Gazzillo - autor książki "Zaufać pacjentowi. Wprowadzenie do Control Mastey Theory".

 

Celem seminarium będzie przedstawienie najważniejszych koncepcji Control-Mastery Theory (CMT), ich klinicznego zastosowania oraz empirycznych dowodów, które je wspierają. 

W szczególności zatrzymamy się nad koncepcją poczucia bezpieczeństwa, nad zdolnościami wyższych funkcji umysłowych oraz nieświadomej kontroli, nad motywacją do panowania nad problemami i traumami, nad formowaniem się patogennych przekonań i schematów, nad motywacjami prospołecznymi oraz poczuciem winy, a także nad testem świadomym i nieświadomym. 

Przedstawiona zostanie następnie koncepcja nieświadomego planu oraz metodologia jego wiarygodnego sformułowania oraz koncepcje oddziaływań pro-plan i anty-plan. Następnie zaś omówiony zostanie problematyka interpretacji snów i fantazji - w szczególności seksualnych - w optyce CMT, a także zastosowania CMT w psychoterapii pacjentów z ciężkimi zaburzeniami osobowości. 

 

 PROGRAM

 • Poczucie bezpieczeństwa
 • Adaptacja i poczucie panowania 
 • Wyższe funkcje nieświadome
 • Główna rola przywiązania i motywacji prospołecznych
 • Przekonania a przekonania patogenne
 • Test
 • Plan pacjenta
 • Sformułowanie planu
 • Rola postaw
 • Komunikacja pro-plan
 • Coaching
 • Interpretacja snów i fantazji
 • Wyniki badań

 

Prof. Francesco Gazzillo: psycholog, psychoterapeuta, Członek Założyciel i Prezes Control Mastery Theory Italian Group

 

Szkolenie 

Mastery-Control Theory -podejście psychoterapeutyczne opracowane i weryfikowane przez Josepha Weissa i Harolda Sampsona oraz San Francisco Psycotherapy Research Group zaczynając od lat pięćdziesiątych mininego wieku. Podstawowe idee tego podejścia zainteresowani znajdą w naszym tłumaczeniu artykułu, zamieszczonego na stronie Mastery-Control Theory Italian Group, które udostępniamy dzięki uprzejmości jednego z założycieli grupy - dr Francesco Gazzillo. 

Szkolenie zaś składa się z dwóch poziomów:

1. Teoretycznego

2. Praktyczno-klinicznego 

Poziom teoretyczny - składa się z osiemnastu dwugodzinnych seminariów (razem 36 h), podczas których omówione zostaną główne koncepcje teoretyczne modelu: adaptacji i poczucia bezpieczeństwa, przekonań i przekonań patogennych, testu, planu, interpretacji, roli postawy [psychoterapeuty], snów i fantazji (w tym fantazji seksualnych) oraz zastosowania Control - Mastery Theory w przypadkach "trudnych" pacjentów i ciężkich przypadków.

Na zakończenie przewidywany jest pisemny egzamin, którego pozytywny wynik jest warunkiem uczestnictwa w drugim poziomie szkolenia.

Poziom teoretyczny umożliwia nabycie kompetencji pozwalających na:

- rozpoznanie patogennych przekonań pacjenta

- charakterystycznych dla niego modalności testowania [patogennych przekonań]

- ocenę interpersonalnego poczucia winy

- opracowanie oddziaływań pro-plan

- dokonanie wyboru właściwej postawy, by pacjent czuł się bezpieczny

- dokonania pierwszych prób opracowania planu pacjenta

Umożliwia ponadto zrozumienie podobieństw i różnic pomiędzy CMT a innymi szkołami psychoterapeutycznymi.

Poziom praktyczno-kliniczny

Poziom obejmuje osiemdziesiąt godzin (160 h) superwizji grupowej, w trakcie której analizie poddawane będą zapisy sesji psychoterapii pacjenta, dostarczone przez uczestników szkolenia. Każdy z uczestników zobowiązany jest do dostarczenia dwóch rodzajów zapisów sesji psychoterapeutycznej jednego pacjenta. Pierwszy rodzaj zapisu, dotyczy pierwszych trzech kolejnych sesji, drugi rodzaj dotyczy zapisu innej sesji psychoterapii tego samego pacjenta wybranej przez uczestnika.

Każda grupa kliniczna prowadzona jest przez jednego lub dwóch członków-seniorów Control-Mastery Theory Italian Group.

Poziom drugi szkolenia kończy się egzaminem polegającym na analizie zapisu sesji - opracowaniu planu oraz postawieniu hipotez na temat oddziaływań pro-plan.   

 Kompetencje, które uczestnik nabędzie w trakcie drugiego poziomu odnoszą się głównie do opracowania planu pacjenta.

Uczestnicy po ukończeniu szkolenia otrzymają certyfikat wystawiony przez Control Mastery Theory Italian Group.

Całkowity koszt uczestnictwa to kwota 11.540 zł. (955 zł. poziom pierwszy, 585 zł egzamin, 10000 zł. poziom drugi )

Początek pierwszego poziomu szkolenia planowany jest na początek 2021 r Dokładne daty seminariów oraz warunki uczestnictwa podane zostaną w terminie późniejszym.