Fundacja Przyjaciele Martynki

  • Hanna Michalska

Ponad teorię przywiązania czyli paradygmat PNEI - seminarium online

W dniu 26 października w godzinach od 10.00 do 13.00 zapraszamy na wyjątkowe, bo ostatnie prowadzone jedynie przez Fundację seminarium na temat psycho-neuro-endokryno-immunologii.

Na seminarium zapraszamy przede wszystkim psychiatrów i psychologów, psychoterapeutów po specjalizacji klinicznej ponieważ teorie do których będziemy nawiązywać przez "medyków" pisane były, na podstawie ich wiedzy. 

A jeśli chce Fundacja no koniec być doceniona, to oczywiście cena tego seminarium powinna być "adekwatna" - 300 zł za trzy godziny lekcyjne.

Czytaj więcej

  • Hanna Michalska

psychoterapie oparte na teorii przywiązania a teorią przywiązania inspirowane

Przeprowadziłam dziś bardzo ważną rozmowę, w której poruszone zostało wiele ważnych kwestii, ale ta chyba była najważniejsza, zwłaszcza wtedy gdy dotyczy pracy (nie tylko terapeutycznej) ze skrzywdzonym dzieckiem, a później skrzywdzonym w swoim dzieciństwie dorosłym. 

 

Pewnie na początek warto byłoby wyjaśnić, co ową krzywdą jest. Tu wrócę do tego, co Liotti powiedział o definicji traumy na zorganizowanej przez Fundację konferencji w maju minionego roku w Katowicach. Mówił o powtarzających się sytuacjach (czyli kumulatywnych) kiedy dziecko jest przestymulowane i jego rozwijający się mózg nie może sobie poradzić z integracją tych doświadczeń (na poziomie fizjologii, emocji i nadaniu doświadczeniom znaczenia), czyli tramie dodatniej (sumujące się sytuacje, gdy czegoś jest za dużo, w zbyt krótkim czasie), powiedział też, że od jakiegoś czasu naukowcy i badacze zaczeli sobie zdawać sprawę z drugiego ekstremum takich sytuacji, czyli tego, czego w rozwoju dziecka jest za mało, by mogło się rozwijać. Mówi się wtedy o traumie negatywnej ( oczywiście jeśli jest kumulatywna, staje się chroniczną).

Czytaj więcej

  • Hanna Michalska

Control-Mastery Theory - szkolenie dla psychoterapeutów

Miło nam ogłosić program nowego szkolenia dotyczącego Mastery-Control Theory -podejścia psychoterapeutycznego opracowanego i weryfikowanego przez Josepha Weissa i Harolda Sampsona oraz San Francisco Psycotherapy Research Group zaczynając od lat pięćdziesiątych mininego wieku. Podstawowe idee tego podejścia zainteresowani znajdą w naszym tłumaczeniu artykułu, zamieszczonego na stronie Mastery-Control Theory Italian Group, które dzięki uprzejmości jednego z założycieli grupy - dr Francesco Gazzillo - możemy udostępnić na naszej stronie Krótki wstęp do Mastery - Control Theory

Czytaj więcej

  • Hanna Michalska

Relacje a psychoanaliza, podejście poznawcze i systemowo-relacyjne - seminarium

 W dniu 5 i 19 października oraz 7 listopadaw godzinach od 20.00 do 22.00 zapraszamy na seminaria online poświęcone temu, co teoria przywiązania wniosła do psychoanalizy, podejścia poznawczego i systemowego.

Seminarium 5 października poświęcimy omówieniu tego, jakie zmiany nastąpiły w podejściu psychoanalitycznym po integracji znaczenia doświadczeń relacyjnych z najwcześniejszego dzieciństwa, czyli wiedzy z teorii przywiązania Bowlby'ego. Omówimy wkład Mery Main, Daniela Sterna w rozumienie interpodmiotowości i jej związku z przywiązaniem, a także komunikację interpodmiotową noworodka w trójkącie pierwotnym: matka-ojciec-dziecko wg. Elizabeth Fivaz -Depeursinge.

 

19 października jako kontynuacja pierwszego seminarium odbędzie się seminarium on line poświęcone wzajemnym wpływom teoria - przywiązania podejście poznawcze. Na tym seminarium mówić będziemy dużo o wewnętrznych modelach operacyjnych. Zaczniemy od tego co sam Bowlby rozumiał przez "wewnętrzny"-"model"-"operacyjny". Omówimy też ich wpływ na postrzeganie, przetważanie informacji oraz nadawanie znaczenia doświadczeniu.  

Czytaj więcej

  • Hanna Michalska

Zastosowanie kliniczne teorii polimotywacyjnej (psychoterapia poznawczo-ewolucjonistyczna) - szkolenie

ZASTOSOWANIE KLINICZNE TEORII POLIMOTYWACYJNEJ:

EMOCJE PACJENTA I TERAPEUTY JAKO ŹRÓDŁO INFORMACJI"

 Miło nam poinformować, że szkolenie odbędzie się również w Katowicach, Warszawie i Poznaniu. 

Już możemy podać daty szkolenia w Warszawie: 2-3 luty 2018 r. i Poznaniu: 18-19 marzec 2018 r. 

 

System motywacyjny przywiązania jest z pewnością jednym z najbardziej znanych. Czytelnicy książki o traumatycznym rozwoju wiedzą już, iż systemów motywacyjnych z poziomu limbicznego (na którym umieszcza autor interpersonalne systemy motywacyjne) Liotti wymienia co najmniej pięć: przywiązania, opieki, seksualny (związany z tworzeniem się pary), rangi i parytetowej współpracy. Każdemu z tych systemów odpowiada charakterystyczna sekwencja następujących po sobie emocji związana z zagrożeniem osiągnięcia celu lub też z jego osiągnięciem.

Zgodnie z teorią polimotywacyjną aktywacja jakiegoś interpersonalnego systemu motywacyjnego u jednego z uczestników znaczącej interakcji powoduje przynajmniej początkową aktywację analogicznego systemu (wyjątek stanowi aktywacja systemu przywiązania u jednej osoby, która wywołuje aktywację kompatybilnego do niego systemu opieki u osoby będącej z nią w interakcji) u drugiego uczestnika. Dlatego też znajomość charakterystycznych sekwencji emocji, które mogą ujawniać się w trakcie psychoterapii u pacjenta i u terapeuty stanowić mogą cenną pomoc w monitorowaniu dynamiki motywacyjnej u obu uczestników sesji psychoterapeutycznej.

Jak wynika z poniższej tabeli niektóre emocje stanowią element składowy sekwencji emocji różnych systemów motywacyjnych, dlatego też "jednostką" analizy powinny stać się sekwencje, a nie pojedyńcze emocje.  Kiedy umieści się je dodatkowo w ramach reprezentacji ja-w relacji-z innym charakterystycznej dla danego systemu motywacyjnego dużo łatwiej będzie terapeucie interpretować i emocje i zachowanie pacjenta w trakcie sesji. Cenną pomocą dla terapeuty może okazać się również metoda określana skrótem KEMA (Kontekst, Emocja, Myśl, Akcja)[1] lub KEOMA kiedy bierze się pod uwagę odczucia somatyczne współtowarzyszące właściwym emocjom lub też doświadczanie nie związane ściśle z emocjami jak pobudzenie typowe dla działania niektórych archaicznych systemów motywacyjnych. Włączenie odczuć somatycznych do elementów metody KEOMA (Kontekst Emocja, Odczucia somatyczne, Myśl, Akcja) jest szczególnie korzystne wówczas, gdy pacjent ujawnia przesadną tendencję do wyrażania własnych przeżyć na poziomie odczuć cielesnych natomiast wykazuje trudności w opisaniu własnych emocji (aleksytymia).

 

[1] CEPA w języku włoskim – skrót od Contesto, Emozione, Pensiero, Azione

  

Czytaj więcej

  • Hanna Michalska

Od przywiązania do interpodmiotowości - konferencja

W dniu 18 maja 2018 r. zapraszamy serdecznie na konferencję,

na której kontynuować będziemy problematykę związku przywiązanie-interpodmiotowość - trauma relacyjna: 

 

"Od przywiązania do interpodmiotowości.

Teoria, badania, psychoterapia"

 

Mówić będziemy więc o tym, co teoriia przywiązania wniosła do podejścia poznawczego oraz psychoterapii w każdym jej nurcie powodując głębokie ich przeobrażenia określane jako "zwrot relacyjny", ale też o znaczeniu ciała i emocji w psychoterapii dzieci, młodzieży i dorosłych stosownie w trakcie lub po tym, co Giovanni Liotti i Benedetto Farina określają jako "traumatyczny rozwój" oraz o konieczności integracjii w psychoterapii podejścia top down z podejściem bottom up zwłaszcza w przypadku zaburzeń dysocjacyjnych tak charakterystycznych dla pacjentów po traumatycznym rozwoju.

Bazą dla problematyki poruszanej na konferecji będzie teoria przywiązania oraz koncepcja interpodmiotowości Liottiego

Teoria przywiązania zwłaszcza odnosząca się do przywiązania zdezorganizowanego (uznawanego za jądro rozwoju przyszłych zaburzeń psychopatologicznych) we wczesnym dziciństwie i następujących po niej strategii kontrolujących przywiązania u dzieci w wieku przedszkolnym i interepersonalne systemy motywacyjne w nie zaangażowane (z omówieniem seksualnej strategii kontrolującej, o której jeszcze do niedawna mówiliśmy jako hipotetycznej).

Koncepcja interpodmiotowości Liottiego i reprezentacji "ja- w relacji - z innym" i generalnie ewolucjonistyczna teoria motywacji pomocna nam będzie w zrozumieniu zaburzeń psychopatologicznych na przykładzie zaburzeń dysocjacyjnych.   

Czytaj więcej

  • Hanna Michalska

Interpersonalne systemy motywacyjne a przymierze terapeutyczne - szkolenie

UWAGA 

II EDYCJA SZKOLENIA ODBĘDZIE SIĘ JESIENIĄ 2018 R. W POZNANIU 

W TERMINACH 28-29 WRZEŚNIA, 16-17 LISTOPADA, 23-24 LISTOPADA

O zastosowaniu metody AIMIT można przeczytać w artykule "O AIMIT" (po angielsku) w zakładce "do pobrania" 

 

Miło nam ogłosić program nowego szkolenia dotyczącego psychoterapii poznawczo - ewolucjonistycznej i przymierza terapeutycznego. Mamy nadzieję, że szkolenie może ofiarować psychoterapeutom - niezależnie od ich orientacji psychoterapeutycznej- cenne wskazówki do rozumienia procesu terapeutycznego i narzędzia, które będą pomocne w ich pracy psychoterapeutycznej.

Szkolenie jest wprowadzeniem do kolejnego szkolenia o przymierzu terapeutycznym konstruowanym w oparciu o system motywacyjny parytetowej współpracy, który w największym stopniu przyczynia się do wzrostu zdolności metapoznawczych (które Fonagy nazywa zdolnościami mentalizacji), możliwości jego załamania się w trakcie psychoterapii i jego przywracaniu. Pierwsze szkolenie o konstruowaniu przymierza terapeutycznego planowane jest na jesień 2018 r.

Szkolenie o systemach motywacyjnych jest też wprowadzeniem do szkolenia będącego wprowadzeniem do Master Control Theory, czyli psychoterapii opartej o plan pacjenta Weissa (które planujemy również na październik 2018 r. ) oraz szkolenia na temat zaburzeń seksualnych (włącznie z terapią sprawców przemocy seksualnej).

Czytaj więcej