Fundacja Przyjaciele Martynki

  • Hanna Michalska

przywiązanie i trauma relacyjna w świetle ewolucjonistycznej teorii motywacji Liottiego - webinar

Informujemy, że w drugim podanym terminie seminarium uległ zmianie.

Nowe terminy to 28 września i 5 październik.

Ewolucjonistyczna teoria motywacji integrując i przekraczając teorię przywiązania Bowlbiego stanowi bardzo dobrą bazę teoretyczną do wyjaśnienia czym jest trauma psychiczna, jakie są rodzaje sytuacji potencjalnie traumatycznej i kiedy zmienia się ona w sytuację traumatyczną. Kiedy mówimy o agresji zrytualizowanej, charakterystycznych dla interakcji interpersonalnych kierowanych przez agonistyczny system rangi, a kiedy o agresji destrukcyjnej, tej wynikającej z aktywacji systemu obrony oraz tej wynikającej z aktywacji systemu polowania. Co to jest mechanizm określany w skrócie jako VIM (Violence Inhibition Mechanism) i dlaczego u niektórych przestaje on działać.

O ile teoria przywiązania tłumaczy reakcję na traumę osób o różnych wzorcach przywiązania oraz proszenie o ukojenie po traumatycznym wydarzeniu, teoria Liottiego wyjaśnia dlaczego objawy po-traumatyczne ujawniają się czasami wiele lat po traumatycznym wydarzeniu, czyli jaką rolę w reakcji na traumę mają strategie kontrolujące występujące po wczesnodziecięcym przywiązaniu zdezorganizowanym 

Czytaj więcej

  • Hanna Michalska

Interpersonalne systemy motywacyjne a przymierze terapeutyczne - szkolenie

UWAGA 

Program szkolenia został włączony do programu szkolenia z psychotraumatologii

 http://www.fundacjaprzyjacielemartynki.pl/aktualno%C5%9Bci/59-psychotraumatologia-okresu-rozwojowego-szkolenie.html 

 

Miło nam ogłosić program nowego szkolenia dotyczącego psychoterapii poznawczo - ewolucjonistycznej i przymierza terapeutycznego. Mamy nadzieję, że szkolenie może ofiarować psychoterapeutom - niezależnie od ich orientacji psychoterapeutycznej- cenne wskazówki do rozumienia procesu terapeutycznego i narzędzia, które będą pomocne w ich pracy psychoterapeutycznej.

Szkolenie jest wprowadzeniem do kolejnego szkolenia o przymierzu terapeutycznym konstruowanym w oparciu o system motywacyjny parytetowej współpracy, który w największym stopniu przyczynia się do wzrostu zdolności metapoznawczych (które Fonagy nazywa zdolnościami mentalizacji), możliwości jego załamania się w trakcie psychoterapii i jego przywracaniu. Pierwsze szkolenie o konstruowaniu przymierza terapeutycznego planowane jest na jesień 2018 r.

Szkolenie o systemach motywacyjnych jest też wprowadzeniem do szkolenia będącego wprowadzeniem do Master Control Theory, czyli psychoterapii opartej o plan pacjenta Weissa.

Czytaj więcej

  • Hanna Michalska

Zastosowanie kliniczne teorii polimotywacyjnej (psychoterapia poznawczo-ewolucjonistyczna) - szkolenie

NOWE TERMINY SZKOLENIA PODANE ZOSTANĄ DO KOŃCA WRZEŚNIA BR.

 

Ponieważ tym razem nacisk będzie położony bardziej na praktykę,

lekturami obowiązkowymi na szkolenie są:

G.Liotti, B.Farina:"Traumatyczny rozwój. Etiologia, klinika i terapia wymiaru dysocjacyjnego"

oraz

G.Liotti, F.Monticelli: "Systemy motywacyjne w rozmowie klinicznej. Podręcznik AIMIT"

 

System motywacyjny przywiązania jest z pewnością jednym z najbardziej znanych. Czytelnicy książki o traumatycznym rozwoju wiedzą już, iż systemów motywacyjnych z poziomu limbicznego (na którym umieszcza autor interpersonalne systemy motywacyjne) Liotti wymienia co najmniej pięć: przywiązania, opieki, seksualny (związany z tworzeniem się pary), rangi i parytetowej współpracy. Każdemu z tych systemów odpowiada charakterystyczna sekwencja następujących po sobie emocji związana z zagrożeniem osiągnięcia celu lub też z jego osiągnięciem.

Czytaj więcej

  • Hanna Michalska

nasza działalność wydawnicza i szkoleniowa

Jak już informowaliśmy wcześniej podjęliśmy decyzję o rozdzieleniu naszej działalności, która coraz bardziej wychodzi poza działania statutowe Fundacji.

Powołaliśmy więc nową strukturę - Centrum Psychologii Relacyjnej, które od następnego tygodnia prowadzic będzie i rozwijać dotychczasową działalność wydawniczą i szkoleniową zainicjowaną przez Fundację Przyjaciele Martynki

W związku z powyższym Centrum przejmuje też wszystkie zobowiązania finansowe Fundacji Przyjaciele Martynki w tym zakresie.

Do czasu zakończenia prac nad nową stroną internetową, informacje o książkach i szkoleniach podawane będą na niniejszej stronie Fundacji.

Czytaj więcej