Fundacja Przyjaciele Martynki

  • Hanna Michalska

Letnie nowości

Dla osób, które czas wakacji chciałby poświęcić również na spokojną lekturę interesujących książek mamy specjalną ofertę letniej promocji na nasze dwie pozycje'

G.Liotti, B.Farina - Traumatyczny rozwój - której cena w letniej promocji to 40 zł (plus koszt wysyłki ). Więcej informacji tutaj

A. Onofri, C. La Rosa: Żałoba. Psychoterapia poznawczo-ewolucjonistyczna i EMDR, której cena w letniej promocji to 48 zł (plus koszty wysyłki). Więcej informacji o książce  tutaj

 

Ponieważ szykujemy do publikacji jeszcze w tym roku niżej wymienione książki, informujemy, iż przyjmujemy na książki przedpłaty.

G. Liotti, F. Monticelli: Teoria i klinika przymierza terapeutycznego, której cena wynosić będzie 55 zł/książka - przedpłata w wysokości 27,50 . Więcej informacji o książce tutaj

 L. Onnisa: Relacje, które tworzą, relacje, które leczą tutaj. Informujemy, że przyjmujemy przedpłaty na książkę w wysokości 50% ceny (szacowana cena książki to 58 zł), czyli 28 zł/książka (koszt wysyłki książki z przedpłatą pokrywa Fundacja).

 

  • Hanna Michalska

przywiązanie w świetle teorii motywacji - webinar

John Bowlby powiadał, że system motywacyjny przywiązania można w pełni zrozumieć jedynie poprzez jego interakcję z innymi systemami motywacyjnymi o wrodzonej bazie kierującymi zachowaniem człowieka w relacjach międzyludzkich.

Takiej analizy można dokonać biorąc za podstawę ewolucjonistyczną teorię motywacji Liottiego. Zgodnie z którą systemy motywacyjne tworzą trójpoziomową, hierarchiczną strukturę, odpowiadającą trzem mózgom w koncepcji trójjednego mózgu MacLeana. 

Analiza tak widzianej interakcji pomiędzy hierarchicznie usytuowanymi systemami motywacyjnymi opisuje zachowania człowieka w relacjach interpersonalnych i bardzo dobrze tłumaczy reakcje człowieka na traumę zwłaszcza tą, powodowaną przez drugiego człowieka. Kiedy myślimy o rozwijającym się dziecku określenie tego, jakie sytuacje dla niego mogą być potencjalnie traumatyczne stanowi z pewnością bardzo ważną wiedzę. Zaczynając od zdezorganizowanego/zdezorientowanego wzorca przywiązania we wczesnym dzieciństwie możemy prześledzić prześledzieć rozwój strategii kontrolujących przywiązania zdezorganizowanego w okresie przedszkolnym i szkolnym. 

Czytaj więcej

  • Hanna Michalska

Zastosowanie ewolucjonistycznej teorii motywacji Liottiego w psychoterapii inspirowanej teorią przywiązania - seminarium

Szanowni Państwo,

Zapraszamy na seminarium poświęcone psychoterapii osób z pozabezpiecznymi stylami przywiązania.

Seminarium poprowadzi dr Fabio Moticelli psychiatra, psychoterapeuta, wykładowca i superwizor w SITCC, APC (Stowarzyszeniu Psychologii Poznawczej) i ARPAS (Stowarzyszeniu Badań nad  Psychopatologia Przywiązania i Rozwojową).

Dr F. Monticelli jest przedstawicielem podejścia poznawczo-ewolucyjnistycznego, współautorem książek  (wraz z Giovannim Liottim) "Systemy motywacyjne w rozmowie klinicznej. Podręcznik AIMIT" (2008), "Teoria i klinika przymierza terapeutycznego" (2014) oraz "Ewolucja emocji i systemów motywacyjnych. Teoria, badania, klinika" (2017)

oraz wielu artykułów poświęconych psychopatologii i psychoterapii.  W swoim dorobku odwołuje się do neuronauki, psychoanalizy, teorii przywiązania, psychologii ewolucyjnej i psychologii poznawczej.

W trakcie warsztatu będziemy mogli zapoznać się z:

- podstawami podejścia poznawczo-ewolucyjnego, również jako podejścia psychoterapeutycznego zaliczanego do kategorii "psychoterapii inspirowanej teorią przywiązania" (więcej na ten temat tutaj ) 

- koncepcją systemów motywacyjnych (obrony i przywiązania - opieki, agonistycznego, parytetowej kooperacji, seksualnego), ich ewolucjonistycznych celów, reguł aktywacji i dezaktywacji oraz dynamicznych napięć między nimi w rozwoju normatywnym i nienormatywnym

- rolą dysocjacji (rozumianej jako dezintegracji a nie jako obrona wewnątrzpsychiczna) w przywiązaniu zdezorganizowanym i następujących po nim strategiach kontrolujących oraz jej wpływu na psychopatologię, sposoby ujawniania się w procesie psychoterapii

- metodami pracy z pacjentami z zachowaniami kontrolującymi i zdezorganizowanym przywiązaniem, znaczenie przymierza terapeutycznego opartego w przeważającym stopniu na aktywacji systemu motywacyjnego parytetowej współpracy i jego monitorowanie dzięki metodzie AIMIT.

Czytaj więcej

  • Hanna Michalska

Interpersonalne systemy motywacyjne a przymierze terapeutyczne - szkolenie

UWAGA 

II EDYCJA SZKOLENIA ODBĘDZIE SIĘ JESIENIĄ 2018 R. W POZNANIU 

W TERMINACH 28-29 WRZEŚNIA, 16-17 LISTOPADA, 23-24 LISTOPADA

W szkoleniu mogą uczestniczyc przede wszystkim uczestnicy szkolenia: "Zastosowanie kliniczne teorii polimotywacyjnej"

Zapisy trwają do 15 maja br.

 

 

Miło nam ogłosić program nowego szkolenia dotyczącego psychoterapii poznawczo - ewolucjonistycznej i przymierza terapeutycznego. Mamy nadzieję, że szkolenie może ofiarować psychoterapeutom - niezależnie od ich orientacji psychoterapeutycznej- cenne wskazówki do rozumienia procesu terapeutycznego i narzędzia, które będą pomocne w ich pracy psychoterapeutycznej.

Szkolenie jest wprowadzeniem do kolejnego szkolenia o przymierzu terapeutycznym konstruowanym w oparciu o system motywacyjny parytetowej współpracy, który w największym stopniu przyczynia się do wzrostu zdolności metapoznawczych (które Fonagy nazywa zdolnościami mentalizacji), możliwości jego załamania się w trakcie psychoterapii i jego przywracaniu. Pierwsze szkolenie o konstruowaniu przymierza terapeutycznego planowane jest na jesień 2018 r.

Szkolenie o systemach motywacyjnych jest też wprowadzeniem do szkolenia będącego wprowadzeniem do Master Control Theory, czyli psychoterapii opartej o plan pacjenta Weissa (które planujemy również na październik 2018 r. ) oraz szkolenia na temat zaburzeń seksualnych (włącznie z terapią sprawców przemocy seksualnej).

Osoby zainteresowane zapraszamy na szkolenie online, które poprowadzi dr Fabio Monticelli w dniach 23-24 marca br., a które jest wprowadzeniem do jesiennego szkolenia stacjonarnego informacje o szkoleniu tutaj 

Czytaj więcej

  • Hanna Michalska

Zastosowanie kliniczne teorii polimotywacyjnej (psychoterapia poznawczo-ewolucjonistyczna) - szkolenie

NOWE TERMINY SZKOLENIA:

20 KWIECIEŃ W GODZINACH OD 20.00 DO 22.15

27 KWIECIEŃ W GODZINACH OD 20.00 DO 22.15

15 CZERWCA W GODZ. OD 20.00 DO 22.15

6 LIPIEC OD 20.00 DO 22.15 

Ponieważ tym razem nacisk będzie położony bardziej na praktyke,

lekturami obowiązkowymi na szkolenie są:

G.Liotti, B.Farina:"Traumatyczny rozwój. Etiologia, klinika i terapia wymiaru dysocjacyjnego"

oraz

G.Liotti, F.Monticelli: "Systemy motywacyjne w rozmowie klinicznej. Podręcznik AIMIT"

 

System motywacyjny przywiązania jest z pewnością jednym z najbardziej znanych. Czytelnicy książki o traumatycznym rozwoju wiedzą już, iż systemów motywacyjnych z poziomu limbicznego (na którym umieszcza autor interpersonalne systemy motywacyjne) Liotti wymienia co najmniej pięć: przywiązania, opieki, seksualny (związany z tworzeniem się pary), rangi i parytetowej współpracy. Każdemu z tych systemów odpowiada charakterystyczna sekwencja następujących po sobie emocji związana z zagrożeniem osiągnięcia celu lub też z jego osiągnięciem.

Czytaj więcej

  • Hanna Michalska

nasza działalność wydawnicza i szkoleniowa

Jak już informowaliśmy wcześniej podjęliśmy decyzję o rozdzieleniu naszej działalności, która coraz bardziej wychodzi poza działania statutowe Fundacji.

Powołaliśmy więc nową strukturę - Centrum Psychologii Relacyjnej, które od następnego tygodnia prowadzic będzie i rozwijać dotychczasową działalność wydawniczą i szkoleniową zainicjowaną przez Fundację Przyjaciele Martynki

Od następnego tygodnia obowiązywąć będą inne, niższe ceny na książki, które już się ukazały oraz te, które się ukażą (renegocjujemy ostatnie kontrakty wydawnicze i finalizujemy nowe). Dzisiaj możemy napisać jedynie, że od poniedziałku nowa cena książki G.Liotti, B.Farina: "Traumatyczny rozwój. Etiologia, klinika i terapia wymiaru dysocjacyjnego" wynosić będzie 47 zł. 

W związku z powyższym Centrum przejmuje też wszystkie zobowiązania finansowe Fundacji Przyjaciele Martynki w tym zakresie.

Do czasu zakończenia prac nad nową stroną internetową, informacje o książkach i szkoleniach podawane będą na niniejszej stronie Fundacji.

Czytaj więcej